Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de l'àrea d'administració i Atenció ciutadana (12/09/2013)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de l'àrea d'administració i Atenció ciutadana (12/09/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Sessió ordinària d’aquesta Comissió.
Dia:12 de setembre de 2013
Hora: 09:10 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 16 de la sessió ordinària del dia 29 d’agost de 2013.
2. Despatx oficial.
3. Línees d’actuació.
4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’ Administració i Atenció ciutadana.
5. Propostes a la Junta de Govern

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la via pública. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 405.950,41 euros, IVA no inclòs (exp. 214/2013)

5.2. Modificació del contracte de gestió dels serveis de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges (exp. 20/2006)

SERVEI D’INGRESSOS

5.3 Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , en virtut de la qual s’estima el recurs contenciós administratiu núm. 766/2010, interposat per BANC DE SABADELL, SA contra les liquidacions de l'IAE dels exercicis 1993 a 1996.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.4 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista
d’espera de tècnics/ques de protecció civil, grup A2, per concurs de mèrits específics.

5.5 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera de tècnics/ques especialistes de serveis personals, grup C1, per concurs de mèrits específics.

5.6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball
de Cap de Festes i Territori per concurs de mèrits específics.

5.7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de Cap de Secció de Joventut, Dona i Gent Gran Activa per concurs de mèrits específics.

5.8 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball
de Cap de Secció de Participació per concurs de mèrits específics.

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

6.1 Cessió a precari a favor de la Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica d'uns espais a l'edifici, de propietat municipal, situat a la plaça dels Bous núms. 3-5.

7. Precs i preguntes


La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.

 

 

Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 9 de setembre de 2013