Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de govern local (04/03/2013)

Escoltar

Junta de govern local (04/03/2013)

Dia
Hora
Lloc
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
1398/2013 de 28 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 4 de març del 2013
Òrgan: Secretaria General
 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 de març del 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 18 de febrer del 2013.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
 
           CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 
          DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
3         Arrendament de l’habitatge situat al carrer Madoz, 28-30, 2n D, escala B, de Mataró
 
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
4         Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat derivat de l’Acord marc dels serveis de telecomunicacions, destinat als ens locals associats al Consorci Localret, dels serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, Mataró Energia Sostenible SA, PUMSA, GINTRA i TecnoCampus.
 
5         Adjudicació del subministrament d’equips multifuncionals, recanvis i tòner
          
             DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
6         Ratificació del decret 1179/2013, de 19 de febrer, sobre convocatòria del procés per adscriure a una persona a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària, sota la dependència jeràrquica de la cap del servei d’Ingressos, de l’ Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.
 
7         Ratificació del decret 1298/2013, de 22 de febrer, sobre pròrroga de les llistes d’espera d’auxiliar administratiu (grup C2), conserge (grup AP) i personal docent (Grup A1 i A2).
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
          
           -Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-
 
8         Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que desestima el recurs procediment abreujat núm. 136/2011, interposat contra la diligència d’embargament de l’Organisme de Gestió Tributària, en liquidacions execució subsidiària obres reforç, c. Mare de Déu del Pilar, 3 bxs.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor