Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (15/04/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (15/04/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2375/2013 d'11 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 15 d'abril del 2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 d’abril del 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 2 d’abril del 2013.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 99/2011, interposat per INMO PENTA, SL contra les liquidacions de l'Impost sobre els Béns Immobles (IBI) dels anys 2009 i 2010

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Adjudicació del servei de tractaments fitosanitaris de l’arbrat i dels espais verds a Mataró.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5 Modificació de la composició de l’òrgan de selecció del procés selectiu per crear una llista d’espera d’auxiliars administratius.
6 Resolució del recurs de reposició interposat per la Sra. ERI.

7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de Cap de Secció d'Infraestructures, per concurs de mèrit específic.

8 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de Cap de Secció d'Informació de Base i Aplicacions Corporatives, per concurs de mèrit específic.

9 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de Cap de Secció de Gestió Jurídica, per concurs de mèrit específic.

10 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per IPR.

11 Donar compte de la Sentència dictada pel TSJC en el recurs d'apel•lació interposat per l'Ajuntament contra la Sentència 71/12, de 23/03/2012, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 6 Barcelona estimatori del recurs 362/2010 interposat per GVB.

12 Donar compte de la Sentència dictada pel TSJC en el recurs d'apel•lació interposat per la organització sindical CATAC contra la Sentència de 19/09/11, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 7 Barcelona desestimatori del recurs 147/2010 interposat per CATAC

SECRETARIA GENERAL

13 Donar-se per assabentada de la Sentencia número 80/13, de 13 de març, dictada en el Procediment Abreujat 316/2011, interposat contra el decret número 4005/2011, de 6 de juny, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals que desestima la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda al Parc Can Tuñi


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Espais Públics-

14 Proposta de modificació del catàleg d’arbres i arbredes exemplars del municipi de Mataró, segons la proposta presentada per la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics.


-Via pública-

15 Atorgament Condecoracions i distincions Policia Local

16 Estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
17 Desestimar el recurs de reposició interposat contra la imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

18 Donar-se per assabentada de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que desestima el recurs en procediment abreujat núm. 459/2011, interposat contra sanció per infracció ordenança de civisme per atemptar contra la convivència ciutadana.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor