Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (04/07/2013)

Escoltar

Ple municipal ordinari (04/07/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial. La Riera, 48
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4304/2013 d'1 de juliol
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 4 de juliol de 2013
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de juliol de 2013, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

 

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 6 de juny de 2013.


2 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

2.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa amb motiu de la commemoració del 28 de juny, Dia de l’Orgull Gai, i de suport a la proposició de llei Anti Homofòbia.

 

DICTAMENS

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

Direcció de Promoció Econòmica

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de la concessió demanial de l’ús privatiu de dues guinguetes, una situada a la Plaça Santa Anna, i l’altra a la zona pavimentada del Nou Parc Central

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Secretaria General

4 Interposar acció administrativa enriquiment injustificat davant la Generalitat de Catalunya pel valor net comptable del Dipòsit d’Aigües Ronda Rocablanca de Mataró.


Direcció de Serveis Econòmics
Servei d’Ingressos

5 Aprovació dels preus públics de les Santes

Direcció de Recursos Humans

6 Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

7 Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOM referent a la titularitat del sistema d’Equipaments Comunitaris – Clau E.

8 Suspensió de llicències per l’estudi de l’ús “d’estació de serveis” (benzineres) en el Pla General d’Ordenació Municipal.


Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

9 Aprovació inicial de la modificació de varis articles de l’Ordenança municipal de Llicències urbanístiques.

10 Aprovació inicial de la modificació del Reglament d’Activitats – Instruccions Tècniques.


Via Pública

11 Resolució del Recurs de reposició interposat per L.F.J. en representació de l’Associació de Veïns de Can Quirze, contra l’Acord de Ple de 7 de febrer d’enguany, pel qual s’aprova la redefinició del Plànol de delimitació de les franges de protecció de les urbanitzacions, les edificacions i les instal•lacions del terme municipal de Mataró, aprovat inicialment pel Ple de 18 de març de 2004.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL:

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què es controlin de manera més eficient els focus d'inseguretat a Mataró.

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per donar suport a la creació i l’ús de solars socials a la ciutat de Mataró.


PRECS I PREGUNTES

14 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el concert publicitat i no realitzat de Pablo Alborán a la programació de Santes 2013.

15 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a què s’augmenti la neteja del pas soterrani que connecta el Passeig Marítim, l’estació de Rodalies i la Plaça Miquel Biada.

16 Prec que presenta el grup municipal Socialista per la elaboració d’un observatori d’emergència trimestral.

17 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre assessorament a Clubs i Entitats esportives de Mataró en el procés de regularització de les cotitzacions de la Seguretat Social.

18 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’acord d’instal•lar calderes de biomassa.

19 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la eliminació de professors a l’Institut Miquel Biada.

20 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per optimitzar l’ús de les beques de menjador escolar a les famílies que les reben i a les AMPA que les gestionen.

21 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la situació dels desnonaments a Mataró.

22 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les obres realitzades al Parc Forestal.

23 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el viatge d’empreses mataronines a Miami.

24 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els possibles casos de poligàmia que es donen a la ciutat.

25 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el tancament d’alguns serveis de salut a Mataró.

26 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre els convenis del Pla de millora amb els clubs esportius.

27 Pregunta/Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre la col•locació de consignes a les platges de Mataró.

28 Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre la instal•lació de pipicans a Mataró.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor