Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Rectificació error en l'ordre del dia del Ple municipal de 4 d'abril de 2013

Escoltar

Rectificació error en l'ordre del dia del Ple municipal de 4 d'abril de 2013

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament de Mataró, La riera, 48
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2132/2013 de 2 d'abril
Assumpte: Rectificació error en l’ordre del dia del Ple municipal de 4 d’abril de 2013
Òrgan: Secretaria General


Per Decret 2117/2013 de 28 de març es va aprovar la convocatòria i ordre del dia del Ple de l’ajuntament de 4 d’abril de 2013. Revisada la convocatòria esmentada, per Secretaria s’ha advertit una errada en la confecció de l’ordre del dia. En concret la inclusió a la mateixa convocatòria i ordre del dia del punt núm. 16 consistent en la Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per què es realitzin les millores necessàries per la revitalització del Port de Mataró i garantir la continuïtat d’oferta lúdica, de restauració i de complements de la indústria nàutica.

A la Junta de Portaveus celebrada el dia 28 de març de 2013 es va informar que, seguint el que s’havia acordat en la Junta de Portaveus de 11-3-2013, el dia 25 de març finalitzava el termini per presentar Propostes de Resolució, Precs i Preguntes. Comprovat que la Proposta de Resolució abans esmentada es va presentar el dia 26-3-2013, la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia de la sessió plenària a celebrar el 4-4-2013 és indeguda.

Tenint en compte el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de Procediment Administratiu Comú, correspon rectificar el Decret anterior per error material.

Per tot això, en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent,

RESOLC:

Primer.- Anul·lar el punt núm. 16 de l’ordre del dia de la sessió plenària a celebrar el 4 d’abril de 2013, aprovat per Decret 2117/2013 de 28 de març, per haver-se inclòs de forma errònia.

Segon.- El punt núm. 16 indicat passarà a formar part de les Propostes de Resolució a incloure en la sessió ordinària del Ple del mes de maig.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor