Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (15/12/14)

Escoltar

Junta de Govern Local (15/12/14)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
8817/2014 d'11 de desembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 15 de desembre de 2014
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 de desembre de 2014, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent 


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’1 de desembre de 2014.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Modificació del contracte del servei de manteniment d’instal•lacions de l’enllumenat públic.

4 Adjudicació de servei de Centre Obert (servei d’intervenció socieducativa no residencial per a infants).

5 Adjudicació del Projecte executiu de remodelació del carrer de Cuba i dels entorns de la plaça de les Tereses.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera de tècnic/a auxiliar inspector/a, mitjançant concurs de mèrit amb proves.

7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera d’arquitecte/a tècnic/a, mitjançant concurs de mèrit amb proves.


SECRETARIA GENERAL

8 Donar-se per assabentada del desistiment i arxiu del procediment acordat pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el decret número 139/14, de 17 d’octubre, dictat en el Procediment Abreujat 491/2011, en el recurs contenciós administratiu interposat contra el decret número 4791/2011, de 6 de juliol, de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, que desestima la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.


CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

9 Modificació del projecte del Centre de Processament de Dades i encàrrec de la seva explotació a l’EPE Parc Tecnocampus.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor