Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari d'octubre (30/10/2014)

Escoltar

Ple extraordinari d'octubre (30/10/2014)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7432/2014 de 27 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de 30 d’octubre de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 30 d’octubre de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Carlos Fernández Báez a l’Acta de regidor d'aquest Ajuntament.


DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

2 Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2015 de les Ordenances fiscals generals dels ingressos de dret públic i dels preus públics, així com dels impostos i de les categories fiscals dels carrers.

3 Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2015 de les Ordenances fiscals reguladores de les taxes

4 Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2015 de les Ordenances fiscals reguladores dels preus públics.

5 Aprovació provisional de les modificacions per a l'exercici 2015 de les Ordenances fiscals reguladores de les tarifes

6 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'obres de rehabilitació en sectors de la ciutat afectats per la Llei de barris, per a l'exercici 2015.

7 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per al pagament de l’IBI i de la taxa de la brossa domiciliària per raons socials, per a l'exercici 2015.

8 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per als propietaris d’habitatges que els cedeixin a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2015

9 Aprovació provisional de les bases reguladores de la concessió de subvencions per al foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2015.

10 Aprovació de la modificació dels preus públics pel manteniment de franges de protecció contra incendis, per a l'exercici 2015.

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor