Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de desembre (04/12/2014)

Escoltar

Ple municipal ordinari de desembre (04/12/2014)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
8507/2014 d'1 de desembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 4 de desembre de 2014
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 de desembre de 2014, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Presa de possessió de la Sra. Núria Aguilar Camprubí com a nova regidora de l'Ajuntament de Mataró.

2 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària de 30-10-2014 i ordinària de 6-11-2014.


3 DESPATX OFICIAL

 

JUNTA DE PORTAVEUS

3.1 Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista en defensa i suport als Clubs Esportius de Base.

3.2 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, d’Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA i de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la situació administrativa dels immigrants.


DICTAMENS

Alcaldia

4 Modificació en la composició de les Comissions Informatives Municipals.

5 Canvi representant del grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual

6 Canvi representant de l’Ajuntament de Mataró en el Consorci Gestió Integral Aigües de Catalunya.

7 Constitució d'una comissió de seguiment per l'adjudicació d'HPO en règim de lloguer de PUMSACIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Àrea de Promoció Econòmica i Innovació

8 Ratificació modificació dels estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics
Servei de Gestió Econòmica

9 Aprovar la novació amb l’entitat financera del Dexia Sabadell dels préstecs amb codi 3615 4334 i 31615 5374, refinançant-los amb un nou préstec d’import 6.050.000,00 €.

10 Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) a subrogar-se als préstecs que té concertats Mataró Energia Sostenible, SA (MESA), estimat el seu saldo a 31/12/2014 en un import total de 4.393.068,44 €.


Servei de Secretaria General

11 Ratificació modificació dels Estatuts del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró.

12 Ratificació modificació dels Estatuts del Consorci Digital Mataró-Maresme.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge

13 Aprovació provisional del PMU-11 “Iveco-Renfe / Farinera”.

14 Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes urbanístiques del PGO de Mataró, referent als “Paràmetres reguladors d’usos i activitats” (Capítol V del Títol II, Arts. 128 a 143).


Via Pública

15 Imposar a S.C.G. una sanció de 2.404,05 euros per infracció molt greu i unes sancions de 400 i 600 euros per infraccions greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 865/14).

16 Imposar a I.G.M. una sanció de 200,51 euros per infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 866/14).

17 Imposar a M.P.L. una sanció de 200,51 euros per infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 870/14).

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

18 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament faciliti un espai destinat a centralitzar la distribució d’aliments solidaris.

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la millora de la transparència i les condicions per optar a ser beneficiària d’una vivenda social a la nostra ciutat.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per demanar inspeccions als establiments multipreu.

 

PRECS I PREGUNTES

21 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’ús dels perfils institucionals de les xarxes socials de l’Ajuntament de Mataró.

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els vehicles abandonats a la via pública i sobre les reparacions d’automòbils que es realitzen als carrers de la nostra ciutat.

23 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què se’ns faciliti l’expedient referent a la concessió d’un habitatge de lloguer social al fill de l’exgerent de PUMSA i també el mail amb la corresponent denúncia feta per una persona relacionada amb aquesta empresa.

24 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per tal que l’Alcalde intervingui com a mediador en el conflicte laboral dels treballadors i treballadores del Consorci Sanitari del Maresme.

25 Pregunta que presenta el regidor no adscrit sobre el Prec presentat al Ple de gener de l’any 2012.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’onada de robatoris que s’han produït últimament a habitatges del Maresme.

27 Prec que presenta el grup municipal Socialista per a la redacció d’un Pla de suport als clubs esportius d’esport base de Mataró.

28 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista per saber l’estat d’evolució del Llibre Blanc de la Cultura de Mataró.

29 Pregunta que presenta el regidor no adscrit sobre la relació entre l’ajuntament de Mataró i el Cafè del Mar.

30 Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la retallada de la paga de Nadal als treballadors de l’Hospital de Mataró i la derivació d’usuaris de la sanitat pública a clíniques privades.

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor