Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (01/06/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (01/06/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4158/2015 de 28 de maig
Assumpte:
Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió de l'1 de juny de 2015
Òrgan: Secretaria General


En ús de
 les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 1 de juny de 2015, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 18 de maig de 2015.

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de l’ acord marc del servei de manteniment correctiu en els edificis municipals.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de la gestió dels serveis de docència i atenció a l’alumnat de l’ Aula de Teatre de l’Ajuntament de Mataró

5 Adjudicació de l’acord marc del servei d’ impressió de publicacions.

6 Adjudicació de la gestió de la graella aèria i serveis associats de la festa al Cel 2015.

7 Adjudicació de l’assistència tècnica organització de la Festa al Cel 2015.

8 Adjudicació del servei d’ assistència tècnica dels espais escènics.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

9 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera de tècnic/a de suport especialitzat, grup A1/A2, per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions mitjançant concurs públic.

10 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera de tècnics/ques mitjans/nes informàtics/ques, grup A2, de l’àmbit d’infraestructures, per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions mitjançant concurs públic.


CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

11 Ratificar el decret de l’Alcalde núm. 3163/2015 de 23 d’abril, de sol•licitud del projecte “Millora de l’ús turístic del front marítim de Mataró”.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor