Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (31/08/2015)

Escoltar

Junta de Govern Local (31/08/2015)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6428/2015 de 27 d'agost
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 31 d'agost de 2015
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 31 d’agost de 2015, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 22 de juliol de 2015


2 DESPATX OFICIAL

 


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de l’exercici 2015.


-Servei d’Ingressos-

4 Donar-se per assabentada de la sentència de 10 de juny de 2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en virtut de la qual declara la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu núm. 50/2015-F, interposat per l’ INSTITUT CATALÀ DEL SÒL i l’ AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA , contra la liquidació núm. 3871822 de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

5 Donar compliment a la sentència de 7 de maig de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu núm. 302/2010, interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA contra l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic local (telefonia mòbil) de l'exercici 2010.

6 Donar compliment a la sentència de 7 de maig de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu núm. 404/2011, interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA contra l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic local (telefonia mòbil) de l'exercici 2011.

7 Donar compliment a la sentència de 7 de maig de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu núm. 395/2011, interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA contra l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic local (telefonia mòbil) de l'exercici 2011.

8 Donar compliment a la sentència de 12 de febrer de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual s'estima la qüestió d'il•legalitat elevada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 (recurs contenciós administratiu núm. 602/2014), contra l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació del sòl, subsòl i vol de la via pública (telefonia mòbil) de l'exercici 2004.

9 Donar compliment a la sentència de 4 de juny de 2015 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu núm. 438/2010-E, interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA contra l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic local (telefonia mòbil) de l'exercici 2010.

-Servei de Compres i Contractacions-

10 Aprovar l’adjudicació del contracte pel subministrament de consumibles informàtics en tres lots

11 Aprovar l’adjudicació del contracte pel servei de manteniment d’ alarmes d’ intrusió, contra incendis i altres sistemes de seguretat en edificis municipals

12 Adjudicar la gestió dels serveis de docència i atenció a l’alumnat de l’Aula de Teatre de l’Ajuntament de Mataró


SECRETARIA GENERAL

13 Donar compliment de la Sentencia número 140/15, de 27 de maig de 2015, dictada en el Procediment Ordinari 163/2014 que estima el recurs contenciós administratiu interposat per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL, contra el decret número 674/2014 de 3 de febrer de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, per desperfectes a la xarxa elèctrica situada a l’Avinguda Gatassa amb carrer Josep Montserrat Cuadrada.
14 Donar compliment de la Sentencia número 335/2013, de 23 d’abril de 2013, dictada en el Procediment Ordinari 172/15 del Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, que estima el contenciós interposat, contra el decret número 7360/2011 de 7 de novembre, de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, per caiguda al carrer Barcelona.


CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Via pública-

15 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 87/2015, de 23 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 460/2012-V contra la sanció de data 24 de febrer de 2012.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe,
La Secretària Acctal.
Anna Ramírez Lara