Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (04/04/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (04/04/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
2458/2016 de 31 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 4 d'abril de 2016
Òrgan: Secretaria General
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 d’abril de 2016, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 21 de març de 2016.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
         
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
          
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
3         Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’alimentació de les Escoles Bressol Municipals.
 
4         Aprovar l’adjudicació de les obres del projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista poliesportiva del Casal de Joves (pl. Espanya)
 
5         Aprovar l’adjudicació de les obres del projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista del poliesportiu Eusebi Millán
 
 
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
6         Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 Bcn, en el recurs contenciós administratiu 374/2013 interposat per CFG.
7         Donar compte de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel•lació interposat per ARV contra la Sentència desestimatòria núm. 54/2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 Bcn.
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
          
           -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-
 
8         Aprovació inicial de l’Estudi de detall d’ordenació de volums de les parcel•les entre rda. Alfons X el Savi, c. Floridablanca, c. Josep Sabater i Sust i ptge. d’en Matas.
 
9         Aprovació inicial de la Modificació per ampliació del catàleg del Pla especial de masies i cases rural en sòl no urbanitzable.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor