Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (25/07/2016)

Escoltar

Junta de Govern Local (25/07/2016)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
5784/2016 de 21 de juliol
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 25 de juliol de 2016
Òrgan: Secretaria General

 

 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 25 de juliol de 2016, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’11 de juliol de 2016 
 
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
3         Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de l’exercici 2016.
 
4         Aprovació del projecte PECT MATARÓ-MARESME i de la presentació de la sol•licitud de subvenció a la convocatòria per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) enmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
 
 
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
5         Aprovació dels plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de gestió de les deixalleries, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, i reservat a centres especials d’ocupació i empreses d’inserció.
 
           SECRETARIA GENERAL
 
6         Donar compliment de la Sentència número 176/16, de 7 de juny de 2016 (Procediment Abreujat 277/2015-S) del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat contra el decret número 5743/2015, de 17 de juliol, del regidor delegat de Serveis Centrals pel qual es va desestimar el reclamació de responsabilitat patrimonial per haver ensopegat amb el banc de la plaça de la Peixateria.
 
7         Donar compliment de la Sentència número 127/16, de 6 de maig de 2016 (Procediment Abreujat 308/2015) que estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat contra el decret número 5456/2015, de 9 de juliol, del regidor delegat de Serveis Centrals pel que es desestima la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per accident amb ciclomotor.
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
          
           -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-
 
8         Donar-se per assabentats de la Sentència 143/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13, que desestima el recurs ordinari 29/2015, interposat contra la 3a. derrama del Projecte de reparcel•lació de la UA-53 El Verdet.
 
9         Donar-se per assabentats de la Sentència 162/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9, que desestima el recurs abreujat 366/2015, interposat contra la 4t. Derrama, liquidació definitiva i recepció obres complementàries del Projecte de reparcel•lació de la UA-53 El Verdet.
 
10       Donar compliment de la Sentència 376/2016 del Tribunal Superior de Justícia, que desestima el recurs d’apel•lació 80/2014, interposat per l’Ajuntament contra Sentencia JCA 16 en recurs 196/2010, que estima recurs sobre devolució quantitat en execució operació jurídica complementària sector Vallveric.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 
 
Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.
 
 
           ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
 
           Servei de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica de Recursos Humans
 
11       Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ESJ.
 
 

L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor