Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (03/07/17)

Escoltar

Junta de Govern Local (03/07/17)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Dia: dilluns 3 de juliol del 2017;

Hora: a les 14:30 hores;

Lloc: Sala dels Lleons de l'Ajuntament;

l'ordre del dia serà el següent:


1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 19 de juny de 2017

2. DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3. Proposta d’adjudicació del contracte de subministrament de llumeneres LED per l’enllumenat públic de Mataró.

4. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres del Projecte executiu del nou tancament perimetral de la zona esportiva de Cerdanyola.

5. Proposta d’adjudicació del contracte per la selecció d’una Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social per a la posterior subscripció d’un conveni d’associació per a la cobertura de contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social pel personal de l’Ajuntament de Mataró.

6. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del projecte d’urbanització de la Plaça Joan XXIII i els carrers de Mèxic i Joan Miró, mitjançant procediment obert simplificat.

7. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació dels treballs de millora de la urbanització de la Ronda Miguel de Cervantes, entre la Plaça d’Alfred Opisso i Cardona i el carrer de Francisco Herrera.

8. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament de consumibles informàtics per equips multifuncionals.

9. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del subministrament d’una màquina retroexcavadora i un martell trencador.

SECRETARIA GENERAL

10. Ratificar el decret d’alcaldia 5434/2017 de 13 de juny que interposa Recurs de cassació davant el Tribunal Suprem contra la sentencia número 306/2017 de data 19 d’abril de 2017 recaiguda en el recurs ordinari número 167/2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, secció cinquena (dipòsit Rocablanca)”.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

11. Donar compte del decret d’aprovació del Pla de millora de l’Esport en edat escolar

            CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

12. Suspensió de llicències per a l’estudi de la Modificació puntual 2a del Pla especial regulador de l’ús recreatiu en la modalitat dels musicals, en els àmbits dels polígons industrials

PRECS I PREGUNTES