Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Muncipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (25/01/2018)

Escoltar

Comissió Informativa Muncipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (25/01/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA COMISSIÓ INFORMATIVA municipal de l’àrea de serveis centrals, ocupació i promoció econòmica

Per indicació del president de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica, us convoco a la sessió ordinària.

Dia: 25 de gener de 2018
Hora: 09:20 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 1 de la sessió ordinària del dia 11 de gener de 2018.

2. Línees d’actuació.

DIRECCIÓ D’ IINOVACIÓ i QUALITAT

2.1 Mataró a la teva butxaca

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

2.2 Informació sobre el Pla de Formació 18-19.

DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

2.3 Aprovació de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’execució del programa Treball als barris 2017-18.


2.4 Aprovació de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries -FOAP 2017-18.


2.5 Aprovació de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’execució del programa Treball i Formació PANP/PRMI/DONA 2017-19.

2.6 Aprovació de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’execució del programa d’orientació professional Ubicat 2017-18.

2.7 Aprovació de la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a l’execució del programa Enfeina’t 2018-19.

3. Donar compte de decrets signats de l’Àrea de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS


4.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per a l’adquisició i implantació d’una plataforma integral d’Administració electrònica per a l’Ajuntament de Mataró i el sector públic dependent, amb un pressupost màxim fixat per a l’adjudicació de fins a 608.815,42€, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte. A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades el plec de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 1.277.272,70€. (Exp. 279/2017).


4.2 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis de seguretat privada, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 78.674,51, IVA no inclòs, pels

dos anys de durada inicial del contracte. A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat de pròrroga per dos anys addicional i les possibles
modificacions contemplades en el plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 204.553,73 euros. (Exp. 298/2017).


4.3Modificació del contracte del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona (exp. 240/2016).


4.4Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis de control d’accés, serveis de control d’accés, per donar cobertura en matèria de seguretat a l’organització de les activitats de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 68.261,66, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat de pròrroga per dos anys addicional i les possibles modificacions contemplades en el plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 177.480,32 euros. (Exp. 324/2017).

SERVEI D’INGRESSOS

4.5 Donar compliment a la sentència de 16 de novembre de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 437/2016-M1, interposat per ORANGE ESPAGNE, SAU contra la liquidació núm. 4151441,
de quota 5.175,45 euros, de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local (telefonia fixa).


4.6Donar-se per assabentada de la interlocutòria núm. 138/2017 de 12 de desembre de 2017, del Jutjat contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm 252/2017 interposat per la senyora GPC i el senyor DPG.

4.6.Donar-se per assabentada de la sentència núm. 319/2017 del Jutjat contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, dictada en el Procediment abreujat núm. 178/2017-AC, interposat per ACN.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA


4.7 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JCF.


4.8 Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ATR.

5. Precs i preguntes


La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica.

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 22 de gener de 2018