Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (09/04/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (09/04/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3036/2018 de 5 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia de la Junta de Govern Local sessió del 9 d'abril de 2018
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 d’abril de 2018, a les 14:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 12 de març de 2018


2 DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions
-

3 Donar-se per assabentada de la sentència 142/2018 de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de Catalunya, dictada en el recurs interposat per Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA contra l’acord d’adjudicació del contracte de manteniment de l’enllumenat públic.

4 Aprovació del Conveni de col.laboració amb els Ajuntaments de Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Premià de Mar i Terrassa per a la contractació conjunta d’ una plataforma de contractació electrònica.

5 Adjudicar la contractació del subministrament de pintura a favor de l’empresa NOVA PINMAT, SA


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

-servei de relacions laborals i assistència jurídica-

6 Donar compte de la sentència dictada pel jutjat Social núm.1 de Mataró, per la qual es desestima la demanda interposada per AI.

7 Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual s’estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per JMGP, així com donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en la que es recull l’acord extrajudicial assolit entre l’Ajuntament de Mataró i JMGP.


CIM D’ACCIÓ SOCIAL

-Igualtat i Ciutadania-

8 Aprovació del Pla Jove x Mataró 2018-2022.

9 Aprovació del Pla d’Igualtat 2018-2022


CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT


-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

10 Donar compliment de la Sentència núm. 119 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 12 de febrer de 2018, que estima parcialment el recurs d'apel•lació núm. 7/2016, interposat contra el Projecte reparcel•lació de la UA-89d Ernest Lluch–Valldeix, en relació a les indemnitzacions de la finca del c. Juan de la Cierva, 27.


-Llicències, Disciplina d’Obres i Activitats-

11 Donar compliment a la sentència 1482/2017 del Tribunal Suprem, desestimatòria, dictada en el recurs contenciós administratiu (50/2012), contra la modificació de l’ordenança municipal sobre les activitats que es realitzen activitats de naturalesa sexual, aprovada pel Ple municipal en sessió de 12 de gener de 2012.


CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Espais Públics-

12 Acceptació de preus de tractament de residus del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per l’any 2018.

13 Aprovació inicial del Projecte de dipòsit a la cota 70 situat per sobre de la Ronda Bellavista. Import 3.148.608,76 euros (IVA inclòs).


PRECS I PREGUNTES


Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-


14 Aprovar la imposició de sancions a T.R.C per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos

15 Aprovar la imposició de sancions a V.M.Q.C per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

16 Aprovar la imposició de sancions a D.C.M per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

17 Aprovar la imposició de sancions a J.M.S.A. per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

18 Aprovar la imposició de sancions a M.C.C.D per la comissió d’una infracció molt greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

19 Estimar les al.legacions interposades per P.R.N contra la imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

20 Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per O.G.S contra la imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

21 Estimar el recurs de reposició interposat per A.L.M. contra la imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica-

22 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ADGM.

23 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per PD.

 

L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor