Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (25/06/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (25/06/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament der Mataró

Ordre del dia

DECRET
5698/2018 de 21 de juny
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió de 25 de juny de 2018
Òrgan: Secretaria General

Dia: dilluns 25 de juny de 2018
Hora:14:30 hores
Lloc: Sala dels Lleons

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 4 de juny de 2018.

2 DESPATX OFICIAL


CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de llumeneres LED per a l’enllumenat públic, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 99.173,55 euros, IVA no inclòs.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, de l’actualització de les infraestructures de virtualització de servidors, correu electrònic corporatiu i directiu actiu, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 92.000 euros, IVA no inclòs

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del subministrament d’equipament informàtic i llicències d’ofimàtica, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 230.000 euros, IVA no inclòs.

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament d’un camió grua amb bolquet, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 102.000 euros, IVA no inclòs.

7 Adjudicar la contractació del servei de manteniment i millora de la via pública de Mataró, a la Unió temporal d’empreses, a constituir per Catalana de Treballs i Obres, SL i 9Team Grup, , per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1386.776,86 €, IVA no inclòs.

8 Adjudicar la contractació del servei de generadors mòbils d’electricitat com a suport a les activitats de l’Ajuntament, a la mercantil TORRES SERVICIOS TÉCNICOS SL, per un import de 57.170,18 euros, IVA no inclòs.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

-Servei de relacions laborals i Assistència Jurídica-

9 Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.2 de Barcelona, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per MSA.

SECRETARIA GENERAL

10 Donar-se per assabentada de la sentència núm. 58/2018 de 21 de març, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, dictada en el Procediment abreujat núm. 269/2017-D interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per V.C.M.. (Exp. W64/2015).

11 Donar compliment de la sentència núm. 130/2018 de 30 de maig, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, dictada en el Procediment abreujat núm. 58/2017 C contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. R.A.L. (Exp. W72/2015)


PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

12 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RMVC I RPS.

13 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per LRR.

14 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JLRM.

15 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per GGG.

16 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MGG.

 

L'Alcalde Acctal
Juan Carlos Jerez Antequera
En dono fe,


El Secretari General
Manuel Monfort Pastor