Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (26/02/2018)

Escoltar

Junta de Govern Local (26/02/2018)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
1739/2018 de 22 de febrer
Assumpte: Ordre del dia de la Junta de Govern Local de 26 de febrer de 2018
Òrgan: Secretaria General


Dia:
 dilluns 26 de febrer de 2018
Hora: 14:30 hores
Lloc: Sala dels Lleons

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 12 de febrer de 2018


2. DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Adquisició, a títol onerós, d’un habitatge situat a Mataró amb referència cadastral 2392377DF5929S0006ZL, del què és titular el Banco de Santander.

-Servei de Compres i Contractacions-

4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per als treballs del ram de paleta per al manteniment i millora de la via pública, amb un pressupost màxim fixat per a l’adjudicació de fins a 148.760,33€, IVA no inclòs.

5. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, per a la conservació i manteniment de les zones verdes, amb un pressupost màxim fixat per a l’adjudicació de fins a 1.157.681,04€, IVA no inclòs.

6. Adjudicar el contracte de servei de manteniment de les instal·lacions de climatització dels edificis municipals a l’empresa Tecnifred i Clima, SL.

7. Adjudicar a l’empresa ASPY PREVENCIÓN, SLU el contracte del servei de vigilància de la salut per la plantilla de l’Ajuntament de Mataró pels preus unitaris oferts en la seva proposició.

SECRETARIA GENERAL

8. Donar-se per assabentada de la sentència núm. 19/18 de 30 de gener de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 63/2017 interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per J.R.P.

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Llicències, Disciplina d’obres i d’Activitats-

9 Donar-se per assabentats de la Sentència 4/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16, que desestima el recurs ordinari núm. 547/2014-B2, interposat contra l’ordre d’enderroc de la construcció il·legal i il·legalitzable realitzada a la finca de del Veïnat de Mata, 41, finca de Can Pruna, antigament Can Miró.

10 Donar per complimentada la Sentència de 7 de novembre de 2017, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en apel•lació, que revoca la Sentencia del JCA núm. 10 de Barcelona dictada en procediment 337/2015, i en estimació de recurs declara no caducada la llicència ambiental per a poder exercir l’activitat de sala de festes amb espectacle i annex, al local de la Via Sèrgia, 27.


PRECS I PREGUNTES


Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

11. Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JMN.


L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor