Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (26/09/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró (26/09/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala reunions EL Carreró
Organisme

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta número 1 de la sessió ordinària del dia 29/08/2019

2. Donar compte dels decrets signats de l’Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia

3. Línies d’actuació

3.1 Avantprojecte de modificació de les Ordenances Fiscals i Marc pressupostari 2020

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D’INGRESSOS

4.1 Donar compliment a la sentència de data 7 de juny de 2019 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs contenciós administratiu núm. 140/2018-F2, interposat per MTFL contra la declaració d’inadmissibilitat del recurs de reposició contra la liquidació núm. 4070766, de quota 3.812,96 euros, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.2 Inici de la contractació del servei d'Intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents(Centres Oberts). Pressupost base de licitació: 382.081,66 €, IVA no inclòs pels dos anys de durada inicial del contracte. (exp. 25636/2019)

5. Propostes al Ple

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.1 Aprovació delegacions de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ESTRATÈGIA MATARÓ

5.2 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per ARV.

5.3 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada mper MASG

5.4 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MMD

5.5 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CBM

5.6 Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RLH.

5.7 Proposta de pròrroga de l’adhesió de l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del Programa “Treball i Formació” promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.8 Actualitzar l'Inventari de béns, drets i obligacions de l'Ajuntament a 31/12/2018.

5.9 Aprovar l’expedient de modificació de pressupost i de les bases d’execució de l’exercici 2019.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.9 Aprovar la pròrroga del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’ Art Contemporani de Mataró (Exp. 17282/2019)

6. Precs i preguntes

 

La secretària
Immaculada Pruna