Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (21/03/2019)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica (21/03/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària número 7 de 7/03/2019

2. Donar compte dels decrets signats de l´Àrea de Serveis Centrals

3. Línies d’actuació

SERVEI D’INGRESSOS

3.1 Informe Inspecció Fiscal 2018. Pla de Control Tributari- Inspecció 2019

SERVEI D’ESTRAT È GIA I GOVERNANÇA

3.2 Diagnosi estratègia ciutat intel·ligent.

4. Propostes a la Junta

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1 Donar compliment de la sentencia número 52/2019 de 25 de febrer, dictada pel jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 162/2018 interposat per M.L.S.B

4.2 Donar compliment de la sentencia número 50/2019 de 25 de febrer, dictada pel jutjat contenciós administratiu número 15 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 232/2018.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.3 Aprovar l’adquisició directa de l’immoble amb referencia cadastral número 4102402DG5040S0003XW en el marc del Decret llei 1/2015 de 24 de març.

4.4 Aprovar l’adquisició directa de l’immoble amb referencia cadastral número 4598602DF5949N0016IE en el marc del Decret llei 1/2015 de 24 de març.

SERVEIS DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei postal ordinari per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 175.453,35 euros, IVA no inclòs, per l’ any de durada inicial del contracte. (Exp. 9109/2019)

4.6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres de renovació de l'actual paviment esportiu de la pista de l'estadi municipal d'atletisme, canvi de la gespa artificial de la pista d'escalfament i instal·lació de barrera de protecció a la mitja lluna sud, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 497.019,09 IVA no inclòs, per de durada del contracte. (Exp. 10653/2019)

4.7 Aprovació i adjudicació de la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de l’Ajuntament de Mataró. (exp. 2019/3264)

4.8 Inici de l’expedient de contractació dels serveis d’assistència tècnica dels espais escènics per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 126.850,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. (Exp. 2019/2325)

DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

4.9 Proposta aprovació Mar en Valor

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

4.10 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MRC

4.11 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per MBB.

4.12 Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JMRS.

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEIS DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Modificació i pròrroga de l’acord marc per la prestació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró (exp. 2019/10476)

 

La secretària
Immaculada Pruna Ribas