Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (26/03/2019)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (26/03/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 10
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del consell d’administració del dia 26 de febrer de 2019.

2. Examen i proposta de formulació dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria ) i de l’Informe de gestió de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ SA corresponents a l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2018, així com la proposta d’aplicació del resultat.

3. Donar compte de l’aprovació del Pressupost de PUMSA de l’any 2019, consolidat amb el Pressupost Municipal del 2019 aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 7 de març d’enguany, de la previsió de tancament de l’any 2018, així com de l’aprovació del Contracte-Programa entre l’Ajuntament de Mataró i PUMSA pel període 2019-2022.

4. En relació a les obres relatives al Projecte d’Urbanització de la UA-89d ERNEST LLUCH/VALLDEIX, fase 2: zona verda Passeig de Marina, es proposa:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres.
b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

5. En relació a les obres relatives al Projecte d’Urbanització del PMU EL RENGLE, illa 2 Zona verda:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres.
b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

6. Ratificació de les instruccions adoptades pel President del Consell d’Administració en relació als següents temes:

a) Adquisició d’habitatge públic en règim de lloguer social assequible.
b) Redacció d’un concurs públic per a la transmissió d’un dret de superfície en relació als solars del Carrer Llevantina i Churruca, per destinar-los a lloguer assequible.


7. Proposta d’adhesió al conveni marc per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les Administracions Catalanes per sol.licitar la integració al servei de via oberta de l’extranet de les Administracions Catalanes.

8. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

9. Informació relativa a altres temes d’interès.

10. Sobrevinguts.

11. Precs i preguntes.

 

President del Consell d’Administració
Juan Carlos Jerez Antequera