Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (24/04/2019)

Escoltar

Junta de Govern Local (24/04/2019)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc 8 d’abril de 2019.

2 DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica

3 Aprovar l’adquisició directa de l’immoble amb referència cadastral número 3081703DF5938S0075LI en el marc del Decret llei 1/2015 de 24 de març.

4 Aprovar l’adquisició directa de l’immoble amb referència cadastral número 2591101DF5929S0013UM en el marc del Decret llei 1/2015 de 24 de març.

-Servei de Compres i Contractacions-

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment de les installacions elèctriques dels edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l´adjudicació del contracte de fins a 356.517,80 euros, IVA no inclòs, pels dos anys inicials de durada inicial del contracte (exp. 3210/2019).

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei 'alimentació a les escoles bressol municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 343.350 euros, IVA no inclòs, pels dos cursos escolars de durada inicial del contracte. (Exp. 15195/2019).

7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 261.813,28 euros, IVA no inclòs, pels dos anys inicials de durada inicial del contracte. (Exp. 3215/2019).

8 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contrac tació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de l’assegurança col·lectiva d’accidents per garantir els riscos derivats de les activitats esportives i culturals organitzades per l’Ajuntament de Mataró. (Exp. 1079/2019).

9 Adjudicació de la contractació dels serveis de sonorització, il·luminació i projeccions audiovisuals dels espectacles i actes en viu que organitza, o en que col·labora l’Ajuntament de Mataró (exp. 680/2019).

SECRETARIA GENERAL

10 Donar-se per assabentada del decret núm. 98/2018, que va declarar finalitzat el procediment abreujat 240/2018-m2, del jutjat contenciós administratiu nº17 de Barcelona en el recurs interposat per Liberty Seguros, s.a. i e.p.m..

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei de Policia Local-

11 Medalles del Dia de la Policia Local 2019.

-Servei d’Espais Públics-

12 Acceptació dels preus de tractament de residus del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i aprovació de la despesa prevista per a l’any 2019, per un import de 3.165.881,41 euros IVA inclòs.

-Assessorament, Gestió i Planificació-

13 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 30/2019, de 14 de febrer, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 158/18 F, contra la desestimació pressumpta per silenci administratiu, del recurs de reposició interposat el 23/12/2016, contra la resolució sancionadora de 22 de juny de 2016.

14 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 71/2019, de 4 de març, dictada el Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 162/2018 A, contra la resolució de 27 de desembre de 2017.

15 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 102/2019, d’1 d’abril dictada pel Jutjat Contenciós Administratius 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 255/2018 F, contra la resolució de data 16 de març de 2018.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic-

16 Aprovar la imposició de sancions a JVB per la comissió d’una infracció greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

17 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JMC.

18 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per HPG.


L’Alcalde,
David Bote Paz