Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/06/2020)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/06/2020)

Dia
Hora
Lloc
Telemàticament
Organisme
La Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/resque componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dimarts 2 de juny de 2020 a les 13.00 hores, ella qual tindrà lloc de forma telemàtica degut a lestat d’alarmadecretat perl RD 463/2020 , de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat pel Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. Els assumptes que es deliberaran seran elsconsignats en el següent

ORDRE DEL DIA

Vistes les restriccions a la mobilitat i les limitacions de les activitats no essencials establertes al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Reial Decret prorrogat pel Reial Decret 537/2020, de 22 de maig.

Vista la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents enmatèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transportpúblic i en matèria tributària i econòmica, per la qual s’estableix que els òrgans col·legiats de lesentitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetreactes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe icalamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar laconcurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

Vist el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàriesen l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que a la seva Disposició final segona afegeixun nou apartat 3 a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local(LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu,o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el funcionament delrègim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran,apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament elssubstitueixi a aquestefecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se,celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seusmembres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i lesdeliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions

 

1.     Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 9 de març de 2020.

3.DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARO

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Economica-

3.     Donar compte de l’nforme d’execució presssupostària corresponent al 1r. Trimestre de 2020.

4.     Prórroga Conveni ajut reintegrable Fundació Unió Cooperadors

-Servei de Compres i Contractacions-

5.     Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de monitors i socorrisme de la piscina municipal de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 283.334 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

6.     Aprovació de la tramitació  per urgència de l’expedient relatiu al servei de monitors i socorrisme de la piscina municipal de Mataró

7.     Aprovació de la tramitació per urgència de l’expedient relatiu al subministrament de combustible per a vehicles de l’Ajuntament, Aigües de Mataró i Pumsa

8.     Adjudicació de l'Acord Marc per les obres d'adequació i reforma d'habitatges per diferents projectes del Servei d'Habitatges de l'Ajuntament de Mataró

CIM DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

Direcció d’Urbanisme i Planificació

-Servei d’Urbanisme i Patrimoni-

9.     Donar-se per assabentada de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el recurs ordinari núm 99/2016 de la Sra. MONTSERRAT MIQUEL GABARRÓ contra el  Pla especial de masies i cases rurals.

10.     Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima en part el recurs ordinari núm 99/2016 de l’Assemblea Pagesa del Maresme contra  el Pla especial de masies i cases rurals

11.     Aprovació inicial de l’expedient PU-146 Projecte d’electrificació fase 1 del projecte d’Urbanització de la UAd-83 Lepanto-Churruca el Rengle.

12.     Aprovació inicial de l ́expedient PU-147 Projecte d ́electrificació fase 2 illa 1 del projecte d’úrbanització de la Uad-83 Ernest Lluch-Valldeix

13.     Donar compte de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, de 24.04.2020, que desestima el recurs 291/217, interposat contra els Projectes d’urbanització sector el Sorrall fase 1 i fase 2.

 

L’Alcalde,
David Bote Paz