Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (9/11/2020)

Escoltar

Junta de Govern Local (9/11/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 9 de novembre de 2020

Hora: 13:30 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior de 26/10/2020

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica

3. Aprovació OOP 2020

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Compres i Contractacions

4. Incoar expedient per a la declaració d’ofici de nul•litat de ple dret del contracte formalitzat en data 19/10/2019, a favor d’ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. (ALUVISA), corresponents a l’adjudicació del lot 1 del subministrament i instal·lació de sistemes de seguretat amb càmeres de vigilància al polígon Pla d’en Boet; i a l’adjudicació del lot 2 del subministrament i instal·lació de sistemes de seguretat amb càmeres de vigilància a l’aparcament del Parc de Rocafonda.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

Urbanisme i Patrimoni

5. Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de reordenació volumètrica conjunt unitari 1e6 de Ciutat Jardí.

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

6. Donar per assabentat de la sentència d’apel·lació del TSJC, que desestima recurs interposat contra sentència del Jutjat contenciós Administratiu núm. 5, que desestima el recurs contra el decret que ordenava la retirada de rètol publicitari a Ctra. Nacional 40-42.

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Igualtat i Diversitat Ciutadana

7. Aprovació del Pla de Ciutats Amigues amb la Gent Gran de Mataró

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Assessorament i Gestió

8. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 149/2020 de 25 de setembre de 2020, dictada pel Jutjat Contenció Administratiu 12 de Barcelona, amb relació al recurs contenciós administratiu 47/2017-1A contra Decret 2312/2017, de 16 de març, que imposava una sanció per no facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un accident de circulació.

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS.

Assessorament i Gestió

9. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 132/2020, de 20 de juliol de 2020, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, amb relació al recurs contenciós administratiu 55/2019-A, contra el Decret 10274/2018, de 5 de desembre de 2018, pel qual es va imposar una sanció a FCC per la comissió d'una infracció greu en matèria de residus.

PRECS I PREGUNTES

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

Assessorament i Gestió

10. Aprovar la imposició de sancions a S.G.R per la comissió d’infracció molt greu i greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 64-20 GP).

11. Aprovar la imposició de sancions a E.R.G. per la comissió d’infracció molt greu i greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 41-20 GP).

12. Aprovar la imposició de sancions a M.E.F per la comissió d’infracció molt greu i greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 156-20 GP).

13. Aprovar la imposició de sancions a D.N.S. per la comissió d’una infracció molt greu i greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 134-20 GP).

14. Aprovar la imposició de sancions a J.L.N.P per la comissió d’una infracció molt greu i greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 138-20 GP)

15. Aprovar la imposició de sancions a G.C.J.A. per la comissió d’una infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 39-20 GP).

16. Aprovar la imposició de sancions a B.R. per la comissió d’una infracció molt greu i greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 308-19 GP).

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica

17. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per EMF.

 

David Bote Paz

L'Alcalde

Mataró, 5 de novembre de 2020