Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari. Sessió del (08/04/2020)

Escoltar

Ple municipal extraordinari. Sessió del (08/04/2020)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret  
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de  8 d’abril de 2020
Òrgan: Alcaldia
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres 8 d’abril de 2020, a les 17,00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica degut a l’estat d’alarma decretat  pel RD 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març. Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
          
Vistes les restriccions a la mobilitat i les limitacions de les activitats no essencials establertes al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Reial Decret prorrogat pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març.
 
Vista la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, per la qual s’estableix que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
 
Vist el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que a la seva Disposició final segona afegeix un nou apartat 3 a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi acreditada la seva identitat.
 
Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.
 
 
 
1         DESPATX  OFICIAL
 
  • Posicionament polític
  • Declaració Institucional
  • Donar compte del BAN de l’Alcalde relatiu a conciliar les necessitats i el benestar dels gossos, amb la protecció de la salut de la resta de persones
 
           
 
           DICTAMENS
          
ALCALDIA
 
2          Ratificar Decret de l’Alcaldia núm. 2186/2020 de 23 de març, d’adhesió al Manifest dels Ens Locals davant la crisi del coronavirus.
 
3          Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2056/2020 de 12 de març, Mesures de Prevenció i protecció en l’àmbit laboral de l’organització municipal per minimiitzar els riscos de propagació i contagi del coronavirus COVID-19
 
4          Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2058/2020 de 12 de març,  d’Activació DUPROCIM en fase alerta
 
5          Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2081/2020 de 13 de març, d’Activació DUPROCIM en fase d’emergència 1
 
6          Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2092/2020 de 16 de març, de mesures complementàries a les establertes al decret d’alcaldia 2081/2020 de 13 de març, d’activació de la fase d’emergència i del DUPROCIM- Pla Bàsic d’emergències municipals-
 
7          Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2284/2020 de 31 de març, de pròrroga fase d’emergència 1- DUPROCIM
 
8          Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2093/2020 de 16 de març, d’avocar temporalment les competències de l’Alcalde atorgades a la Junta de Govern Local per Decret núm. 1975/2019 de 19 de juny.
 
9          Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2216/2020 de 25 de març, de prorrogar l’avocació temporal de les competències de l’Alcalde atorgades a la Junta de Govern Local per Decret núm. 1975/2019 de 19 de juny.
 
10        Donar compte del Decret de la regidora delegada de Promoció de Ciutat, núm. 2096/2020 de 16 de març, Mesures urgents per coronavirus al mercat Pl. Cuba
 
11        Donar compte del Decret del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, núm. 2097/2020 de 17 de març, Recomanacions per al servei de Taxi pel coronavirus
 
12       Donar compte del Decret de la regidora delegada de Promoció de Ciutat, núm. 2142/2020 de 18 de març, suspensió temporal mecats de marxants amb motiu del coronavirus
 
13        Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2143/2020 de 18 de març, de mesures econòmiques i fiscals derivades de l’estat d’alarma pel coronavirus
 
14        Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2150/2020 de 20 de març, Contractes de Serveis i Subministraments de tracte successiu de l’ajuntament de Mataró i entitats del sector públic municipal
 
15        Donar compte del Decret de la regidora delegada de Promoció de Ciutat, núm. 2168/2020 de 20 de març, de declarar limitat l’horari de funcionament del comerç minorista  d’alimentació en el terme municipal de Mataró
 
16        Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2169/2020 de 20 de març, Contractes d’obres públiques en estat d’execució de l’ajuntament de Mataró i entitats del sector públic municipal
 
17        Donar compte del Decret del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, núm.  2188/2020 de 23 de març, Modificació calendari fiscal IVTM 2020
 
18        Donar compte del  regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, núm. 2189/2020 de 23 de març, Recomanacions per al servei de taxi pel coronavirus
 
19        Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2196/2020 de 23 de març, Dispositiu excepcional lliurement targetes monedes per beques menjador
 
20        Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2207/2020 de 25 de març, casaments civils
 
21        Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2218/2020 de 25 de març, de mesures de coordinació, assistència i reforç a la protecció als col·lectius de persones dependents i vulnerables durant el temps en què estigui vigent l’estat d’alarma.
 
22        Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2238/2020 de 26 de març,  Contracte concessió obres i serveis de l’ajuntament de Mataró i entitats del sector públic municipal
 
23        Donar compte del Decret del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, núm. 2243/2020 de 26 de març, Esmena error material decret modificació calendari fiscal 2020 (IVTM)
 
24        Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2261/2020 de 30 de març,  reducció freqüència horària del servei Mataró-Bus
 
25        Donar compte del Decret del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, núm. 2276/2020 de 30 de març, recomanacions prestació del servei d’auto taxi de Mataró durant la pròrroga de l’estat d’alarma.
 
26        Donar compte del Decret de la regidora delegada d’Habitatge, núm. 2307/2020 de 31 de març, de mesures en matèria d’habitatge per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID 19.
 
27        Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2310/2020 de 31 de març, de mesures en matèria de contractació del servei de neteja viària.
 
28        Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2345/2020 de 2 d’abril, de reducció tarifes del transport urbà Mataró Bus
 
 
 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària Acctal.,

Anna Ramirez Lara