Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (14/10/2021)

Escoltar

Comissió Informativa d'Administració General i Bona Governança (14/10/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sala d'actes Centre Cívic Pla d'en Boet
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


1. Aprovació de l' acta número 19 de la sessió ordinària del dia 30 de setembre de 2021.

2. Donar compte dels decrets signats de l'àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d'actuació.

3.1. Avantprojecte pressupost 2022

4. Propostes a la Junta

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

4.1. Exp. 2020/39754 MMAR. Títol "proposta per donar-se per assabentat de la sentència 298/2021 per responsabilitat patrimonial en procediment abreujat 141/2020".

4.2. Exp. 2020/47499 NLL. Títol" proposta per donar-se per assabentat de la sentència 292/2021 per responsabilitat patrimonial en procediment abreujat 242/2020".

4.3. Exp. 2021/5135 RBI. Títol "proposta per donar compliment de la sentència 211/2021 per responsabilitat patrimonial en procediment abreujat 77/2021".

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.4. Aprovar factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y Desarrollo per un import total de 1.016.128,61 euros.

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.5. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de monitoratge al suport de l’ estudi d´acord amb el pla educatiu d’entorn de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 352.282,15 euros, iva exempt, pels dos cursos de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000031051).

4.6. Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars que regirà la contractació del servei manteniment de les instal·lacions d’alarmes d’intrusió, incendis i sistemes d’evacuació dels edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 145.580 euros, IVA no inclòs, per l’any de durada del contracte.

4.7. Inici de la contractació de l'Acord marc amb diversos empresaris per a la posterior adjudicació de contractes d’obres de reparació menors, conservació i manteniment dels edificis municipals (exp. 25482/2021).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4.8. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RPR

4.9. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per IMM

5. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Modificació del pressupost de l'exercici 2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit i modificació bases d'execució del pressupost


SERVEI D' INGRESSOS

5.2 Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022.

5.3 Aprovació provisional de les bases reguladores d’ajuts per ajudar la ciutadania per necessitats diverses, per a l’exercici 2022.

5.4 Aprovació de la modificació dels preus públics per la prestació del servei d'aparcament als pàrquings municipals.

5.5 Aprovació tarifes Autotaxi