Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (15/04/2021)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració General i Bona Governança (15/04/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 15 d'abril de 2021

Hora: 9:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació de l'acta número 6 de la sessió ordinària del 18 de març i l'acta número 7 de la sessió extraordinària del dia 25 de març.

2. Donar compte dels decrets signats de l'Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia de Mataró.

3. Línies d'actuació

3.1. Avantprojecte de modificació del pressupost i de les bases d’execució de l’exercici 2021

4. Propostes a la Junta

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1. Adquisició directa d’un habitatge en exercici de dret de tanteig i retracte, zona Cerdanyola

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.2. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 351.863,53 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000012569).

4.3. Aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, wc públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa, Mataró Audiovisual i Consorci Museu d’ Art Contemporani de Mataró (Exp.2019/000017282).

4.4. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FUNDACIÓ CEO DEL MARESME, pel contracte del servei de neteja de zones verdes i manteniment d’equipaments de Mataró, per un import de 82.543,54.

4.5. Desestimació modificació servei de gestió i dinamització del centre Cívic Espai Gatassa. (GTM 2019/000005076).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4.6. Resolució recurs de reposició interposat per la Sra. JOR contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2021, relatiu a la denegació de compatibilitat de segona activitat.

 

Immaculada Pruna Ribas

La secretària

Mataró, 12 d'abril de 2021