Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (01/12/2021)

Escoltar

Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA) (01/12/2021)

Dia
Hora
Lloc
Videoconferència
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1. Aprovació de l’acta corresponent a la reunió del consell d’administració del dia 25 d’octubre de 2021.

2. En relació al servei de manteniment correctiu i adequació interiors dels edificis, instal.lacions i elements constructius gestionats per PUMSA en el marc dels serveis d’habitatge i de mobilitat, es proposa:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació dels serveis.

b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.

c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

d) Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

3. En relació al servei jurídic d’assessorament i suport en matèria de contractació pública, es proposa:

a) Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació dels serveis.

b) Aprovar el plec de clàusules particulars i l’Annex de prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.

c) Disposar l’obertura del procediment i la tramitació corresponent.

d) Delegació de competències per l’adjudicació del present contracte.

4. Proposta aprovació de les bases de la convocatòria que ha de regular l’adjudicació dels habitatges actualment lliures, així com els que vagin quedant disponibles o desocupats per extinció del contracte d’arrendament, d’acord amb el Reglament del Registre de Sol.licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial aprovat per l’Ajuntament de Mataró.

5. Proposta transmissió de diversos immobles a favor de l’Ajuntament en concepte de dació en pagament parcial de deutes.

6. Proposta adhesió a l’acord marc adjudicat per l’Associació Catalana de Municipis, en relació al manteniment d’aparells elevadors dels edificis gestionats per PUMSA.

7. Presentació del calendari de les previsions de celebració de reunions del Consell d’Administració de PUMSA per a l’any 2022.

8. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

9. Informació relativa a altres temes d’interès.

10. Sobrevinguts

11. Precs i preguntes.