Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (06/04/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (06/04/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sessió telemàtica
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Data: 6 d'abril de 2021

Hora: 13:00 h

Format: Virtual a través de la plataforma Zoom

 

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior de 22/03/2021

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

Relacions Laborals i Assistència Jurídica

3. Donar compte de la Sentència núm. 30/2021, d’1 de febrer de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Rafael Amoedo Otero.

4. Donar compte del Decret núm 14/2021, d’1 de febrer de 2021, dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona, pel qual s’ordena l’arxiu de les actuacions per desistiment de la part actora, el senyor Juan Antonio Martín Fernandez.

5. Donar compte del Decret núm. 4/2021, de 15 de gener de 2021, dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona, pel qual s’ordena l’arxiu de les actuacions per desistiment de la part actora, el senyor Juan Castillo Morte.

6. Donar compte del Decret núm. 25/2021, de 5 de febrer de 2021, dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona, pel qual s’ordena l’arxiu de les actuacions per desistiment de la part actora, el senyor Manuel Maldonado Lirola.

7. Donar compte del Decret núm. 8/2021, d'1 de febrer de 2021, dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona, pel qual s’ordena l’arxiu de les actuacions per desistiment de la part actora, el senyor Francisco Salvador Cortes Box.

8. Donar compte del Decret núm. 4/2021, de 14 de gener de 2021, dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona, pel qual s’ordena l’arxiu de les actuacions per desistiment de la part actora, el senyor Eduard Segura Olivares.

9. Donar compte del Decret núm. 54/2020, de 22 de desembre de 2020, dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona, pel qual s’ordena l’arxiu de les actuacions per desistiment de la part actora, el senyor Antonio Aranda Muñoz.

10. Rectificació error material contingut a l’acord Junta de Govern Local de data 6/11/2017, sobre sol·licitud compatibilitat Sra. Eva Higueras Massó.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei de Llicències d’Obres i Activitats

11. Donar per assabentat de la sentència del Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona de desestimació contra decret d’inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística amb costes, en recurs 152/18D.

12. Donar per assabentat de la sentència 333/2019 de 21.11.2019 interposat per ANDROMINES, SCP recurs ordinari 464/2017-A).

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

13. Aprovació inicial de la Modificació puntual segona del Pla parcial Vallveric

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

Assessorament i Gestió

14. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 78/2021, de 25 de febrer de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, amb relació al recurs contenciós administratiu 387/2020-A.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

Servei d’Assessorament i Gestió

15. Aprovar la imposició de sancions a Y.M.A per la comissió infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 205-20 GP).

16. Aprovar la imposició de sancions a D.R.G. per la comissió infraccions greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp.2010/20 GP).

 

David Bote Paz

L’Alcalde

Mataró, 29 de març de 2021