Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (15/11/2021)

Escoltar

Junta de Govern Local (15/11/2021)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 2 de novembre de 2021.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SECRETARIA GENERAL

3. Donar-se per assabentat de la sentència núm. 367/2021, de 2 de novembre de 2021 del Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 191/2012 J interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per Verti Aseguradora i DRR.


DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

4. Donar compte de l’informe d’execució pressupostaria del 3r. Trimestre del 2021.

5. Aprovar la factura del casal de la gent gran del 1 al 18 de juliol i les factures de maig i juny de la oficina jove, per un import total de 86.350,40€ a la Fundació Pere Tarrés.

6. Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes de setembre 2021 dels proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, Accent Social SL i Asociación Bienestar y Desarrollo per un import total de 354.284,70 euros.

7. Aprovació del Conveni de cessió finca zona Valldeix a favor de la Generalitat de Catalunya per a la gestió d’una antena de telecomunicació.


-Servei de compres i contractacions-

8. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei postal ordinari per l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus Mataró Maresme per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 133.100,44 euros, iva no inclòs, per l’ any de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000108999).

9. Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de material informàtic i de telecomunicacions per a l’Ajuntament de Mataró.

10. Inici de l’expedient i aprovació del plec de condicions econòmico-administratives i tècniques particulars a de contractació del servei de replantada d’arbrat viari i zones verdes de Mataró,


PRECS I PREGUNTES

 

L’Alcalde,

David Bote Paz