Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (21/02/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (21/02/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 7 de febrer de 2022.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres I Contractacions-

3. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Mataró

4. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de recollida, acollida, custòdia i assistència dels animals de companyia (gossos, gat i fures) abandonats, perduts, comissats o ensalvatgits, i el control de les colònies de gats ferals.

5. Adjudicació de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d’alarmes d’instrució, incendis i sistemes d’evacuació dels edificis municipals.

-Servei d ́Ingressos-

6. Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 289/2019-J, interposat per ESCOLA PIA DE MATARÓ contra una liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

7. Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 274/2019-D, interposat per ESCOLA PIA DE MATARÓ contra una liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

8. Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 142/2017-2A, interposat per A.V.T. contra una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

9. Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 246/2021-A, interposat per FERSUNA 1973, SL contra una liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei Assessorament I Gestió-

10. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per G.G.S. en el sentit de revocar la sanció imposada per la infracció relativa a la manca d’assegurança de responsabilitat civil, en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

11. Desestimar el recurs de reposició interposat per A.F.V. contra la imposició de les sancions per portar el gos sense la llicència municipal pertinent, i deslligat i sense morrió a la via pública, en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

12. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per M.D.B. en el sentit de revocar les sancions imposades per les infraccions relatives a la manca d ́assegurança de responsabilitat civil i a la manca d ́identificació amb microxip, en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

 
page2image21377792 page2image21376256

L’Alcalde,

David Bote Paz