Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (30/05/2022)

Escoltar

Junta de Govern Local (30/05/2022)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons, Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 16-05-2022.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

3. Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD), compensació econòmica de maig
2021 a febrer 2022 del proveïdor: Accent Social per un import total de 85.404,64 euros.

4. Aprovar les factures de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de març i abril 2022,
del proveïdor: Electricitat Boquet SL per un import total de 63.776,37 euros.

.5. Aprovar les factura del Centre d’acollida de març i abril 2022, del proveïdor: Creu Roja per un
import total de 54.539,22 euros.

-Servei de Compres i Contractacions-

6. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de neteja de zones verdes i el
manteniment exterior dels equipaments.

7. Adjudicació del procediment de contractació del servei de manteniment de les àrees de jocs
infantils i àrees de salut.

8. Inici del procediment de contractació del manteniment i millora de la calçada de la via pública,
any 2022.


CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA.

-Assessorament i Gestió-

9. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 119/2022, de 5 d´abril, dictada
pel Jutjat Contenciós núm. 7 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 189-
2020-F, contra el Decret 904/2020, de 5 de febrer de 2020, en matèria de trànsit.

 

Precs i Preguntes


Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.


ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL


CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ

10. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal
presentada per JAM.


CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA.

-Assessorament I Gestió-

11. Aprovar la imposició de sancions a K.D., per la comissió d’infraccions de caràcter greus i molt
greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp.25-22 gp ).

12. Estimar parcialment el recurs de reposició presentat per M.R.C, en matèria de gossos
potencialment perillosos, en el sentit de revocar la sanció imposada per la infracció relativa a la
manca d´identificació del gos amb microxip per haver-se constatat el compliment d´aquesta
obligació.

 


L’Alcalde,
David Bote Paz