Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de maig (04/05/2023)

Escoltar

Ple municipal ordinari de maig (04/05/2023)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 4 de maig de 2023

Òrgan: Secretaria General

 

Fets:

El Ple extraordinari que tingué lloc el dia 9 de juliol de 2019, va acordar la convocatòria dels Plens en sessió ordinària, el primer dijous de cada mes, a les set de la tarda. En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la mateixa hora.

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

 

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

 

RESOLC:

Primer.-  Convocar sessió ordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 4 de maig de 2023, a les 19,30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 13 d’abril de 2023.

2. DESPATX  OFICIAL

DICTAMENS

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

Servei de Secretaria General

3. Donar compte al Ple del Decret 3584 de 6 d’abril, de la Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència sobre l’aprovació de l’adhesió per part de l’Ajuntament de Mataró a l’agenda digital dels municipis de Catalunya desenvolupada pel Consorci Localret.

4. Donar compte al Ple del Decret 3427 de 4 d’abril, de la Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència sobre l’aprovació de l’adhesió al Conveni de col·laboració entre l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i les entitats locals que s’adhereixin per al desplegament del servei públic de Ciberseguretat.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

5. Aprovació del contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i el Grup Tecnocampus per al període 2023-2026.

Intervenció

6. Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions per un import total de 81.912,92 €.

Servei de Compres i Contractacions

7. Pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró SA, el Parc TecnoCampus Mataró i Fundació Hospital.

8. Modificar el punt primer de l’acord del Ple Municipal de data 6-10-2022, en el sentit de modificar el termini màxim previst per la finalització de les obres de la rehabilitació de la coberta de la piscina i instal·lacions de climatització al centre esportiu “El Sorrall”.

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ

Servei d’Urbanisme i Patrimoni

9. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general El Sorrall.

10. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general per a la integració del sistema de dotació d’habitatges públic en el sistema d’equipaments comunitaris com allotjaments dotacionals.

11. Aprovació Text refós de la Modificació segona del Pla de millora urbana PMU 04d Riera de Cirera Rocafonda.

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

12. Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal de disposar amb urgència d’un pla d’estalvi i de reutilització de l’aigua a Mataró.

 

PRECS I PREGUNTES

13. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre discriminació lingüística.

14. Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació amb la renovació de les voreres de la cruïlla del carrer Fray Luis de León amb el carrer Altafulla.

15.Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en relació a la seguretat en Mataró.

16. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró relativa a la Biblioteca Popular.

17. Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre proposta aprovada pel Ple de novembre 2020 de millora en el temps d’expedició de la tramitació de llicències municipals.

18. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el consum d’aigua en activitats festives.

19. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per revisar les ordenances relatives a les construccions de noves piscines particulars.

20. Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per una major flexibilitat a l’hora d’autoritzar instal·lacions fotovoltaiques.

21. Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre comunicacions a domicili en paper per Sant Jordi.

22.-   Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES perquè hi torni a haver servei d’assessorament energètic a la ciutadania.

23.  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per garantir els drets lingüístics de la ciutadania.

 

Segon.-  Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.

                                                     

L'Alcalde                                       

David Bote Paz         

 

En dono fe,

El Secretari General

Sergi Ribas Beltrán