Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta del Govern Local (30/10/2023)

Escoltar

Junta del Govern Local (30/10/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió 30-10-2023.
Organ: Secretaria General
Expedient: 2023/000067941
 
Fets:
El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 30 d’octubre de 2023 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 17-10-2023
 
2. Despatx Oficial
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
Oficina Tècnica
 
3. Donar compte de la sentència núm. 197/2023, dictada en data 28 de juny de 2023 pel Jutjat Social 2 de Mataró.
 
4. Donar compte de la sentència núm. 2871/2023, dictada en data 04 de maig de 2023 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica
 
5. Aprovar esmena comptable per l’adquisició d’un habitatge en exercici de dret de tanteig i retracte.
 
6. Adquisició d’un habitatge en exercici de dret de tanteig i retracte.
SERVEIS JURÍDICS
Servei de Compres i Contractacions
 
7. Adjudicació de la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions de lampisteria dels edificis municipals
CIM ECOLOGIA URBANA
Servei d’Equipaments Municipals
 
8. Aprovació inicial del “Projecte Bàsic i Executiu. Nou centre d’acollida d’animals de companyia (CAAC)”, amb un pressupost de 1.623.277,79 € (21% IVA inclòs)
 
9. Precs i preguntes.
 
Segon: Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.
 
 
L’Alcalde,
David Bote Paz 
 
En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltran