Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (11/04/2023)

Escoltar

Junta de Govern Local (11/04/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Sr./Sra. Regidor/a

Us notifico que en el dia d’avui el Sr. Alcalde ha convocat una sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dimarts 11 d’abril de 2023  a les 13.30 hores a la Sala dels Lleons d’Aquest Ajuntament, amb el següent:


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 27 de març de 2023.
2. Despatx oficial

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SECRETARIA GENERAL

3. Donar-se per assabentat de la sentència dictada en el PA 148/2021, interposat per Trinidad Salazar Giménez, en responsabilitat patrimonial.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

4. Adquisició de la Finca Can Cruzate.

5. Precs i Preguntes

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i als efectes oportuns.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, podrà interposar els següents recursos:

*Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-administratiu, davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació.

*O bé, directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la present notificació, davant el jutjat contenciós – administratiu competent.

 

Sergi Ribas Beltrán

Secretari General