Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (27/03/2023)

Escoltar

Junta de Govern Local (27/03/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dilluns 27 de març de 2023, a les 13:30 hores, a la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 
 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc 13-03-2023.
 2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 1. Donar-se per assabentat de la sentència dictada en el PA 352/2021, interposat per A.V.V., en responsabilitat patrimonial
 2. Donar-se per assabentat de la sentència dictada en el PA 263/2021, interposat per R.J.R., en responsabilitat patrimonial.
 3. Donar compliment a la sentència dictada en el PA 3/2022, interposat per A.C.M., en responsabilitat patrimonial
 4. Donar compliment a la sentència dictada en el PA 202/2022, interposat per A.C.S. en responsabilitat patrimonial.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-
 1. Adquisició d’un habitatge en exercici de dret de tanteig i retracte.
 2. Renúncia d'un habitatge en exercici de dret de tanteig i retracte.

CIM QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA.

-Policia Local-

 1. Concessió de Medalles al Mèrit Professional de primera i segona categoria.
-Assessorament i Gestió-
 1. Donar-se per assabentat del contingut de la sentència núm. 56/2023, de 16 de febrer de 2023, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 77/2022-D en matèria de trànsit

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
CIM QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA.
-Assessorament i Gestió-
 1. Aprovar la imposició de sancions a T.V.C. per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp.14-23 gp ).

Precs i Preguntes.

 

L'Alcalde,
David Bote Paz.