Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta del Govern Local (04/09/2023)

Escoltar

Junta del Govern Local (04/09/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió 4-09-2023.
Organ: Secretaria General
Expedient: 2023/000055425
 
Fets:
El Ple extraordinari municipal que tingué lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraordinàries que decideixi convocar.
 
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 4 de setembre de 2023 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent.
 
ORDRE DEL DIA

1. Despatx Oficial
 
CIM D’ADMINISTSRACIÓ GENERAL , BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica
2. Donar compte de l’Informe d’execució pressupostària corresponent al segon trimestre de l' exercici 2023.
3. Adquisició d’un habitatge en exercici del dret de tanteig i retracte (Expedient 20389/2022)
4. Adquisició d’un habitatge en exercici del dret de tanteig i retracte (Expedient 23817/2023)
5. Adquisició d’un habitatge en exercici del dret de tanteig i retracte (Expedient 26186/2023)
6. Adquisició d’un habitatge en exercici del dret de tanteig i retracte (Expedient 31142/2023)
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
Servei de Compres i Contractacions
7. Inici de la contractació del ser ei d intervenció socioeducativa, no residencial, destinat a infants i adolescents de 0 a 17 anys, en situació de risc social i a les seves famílies.
 
CIM DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL, CIUTAT PRÒSPERA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 
DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
Servei de Llicències d’Obres i Activitats
8. Donar per assabentada de les sentencies del TSJC i del Jutjat núm. 6 de Barcelona, desestimatòries de la pretensió anul·latòria de la resolució municipal de 28.02.2019, que confirma la de 30.08.2018, de declaració de ruïna parcial de l'edifici del carrer baixada de les escaletes, 4.
 
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
9. Aprovació inicial de l’Estudi de detall d’ordenació del port Illa IV Zona 6b14c Reajustament d’ alineacions i ordenació de Volums del Passeig del dic.
10. Aprovació inicial dels Estatuts i Bases de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació UA 87 Entorns Biada.
 
CIM DE CIUTAT INCLUSIVA I SALUDABLE
 
Servei de Benestar Social
11. Aprovació del Pla d'Accessibilitat Comunicativa que formarà part del Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró.
12. Apro ació del con eni regulador d’una sub enció nominati a atorgada per l’Ajuntament de Mataró a la Fundació Sant Joaquim per al anys 2023 i 2024
13. Aprovació del Conveni de col·laboració per als anys 2023 i 2024 entre l’Ajuntament de Mataró i el Centre de Formació i Prevenció per al suport a les activitats que realitza en l’àmbit social.
14. Aprovació del Conveni de col·laboració per als anys 2023 i 2024, entre l’Ajuntament de Mataró i el Centre de Persones Sordes del Maresme a Mataró per al ser ei d’interpretació de llengua de signes catalana.
 
Benestar Social i Igualtat i Diversitat Ciutadania
15. Aprovació del Conveni de col·laboració per als anys 2023 i 2024 entre l’Ajuntament de Mataró i l’entitat Salesians Sant Jordi per al suport de les activitats que realitza en l’àmbit social i d’igualtat i diversitat ciutadana.
16. Aprovació del Conveni de col·laboració per als anys 2023 i 2024 amb Càritas Interparroquial de Mataró en els àmbits d’igualtat, de diversitat ciutadana i de benestar social.
 
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL (part pública)
 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
Oficina Tècnica
17. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per E.M.A.
18. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per A.N.E.
19. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per C.T.A.
20. Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per A.T.R.
 
21. Precs i Preguntes.
 
Segon: Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.

L’Alcalde,
David Bote Paz
 
En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán