Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local sessió (06/06/2023)

Escoltar

Junta de Govern Local sessió (06/06/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió 06-06-2023

Organ: Secretaria General

Expedient: 2023/000038229

 

Fets:

Per resolució d’alcaldia de 19 de juny de 2019, es va resoldre que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que decideixi convocar.
 
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 6 de juny de 2023 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent.

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 22-05-2023.

2. Despatx Oficial 

CIM D'INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Servei de Benestar Social

3. Aprovació del conveni bianual 2023-2024 amb la Fundació Hospital.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL (Part pública)

CIM D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
Oficina Tècnica

4. Declaració ampliació segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per JCF.

5. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per YRF.

6. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per CGF.

7. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball principal presentada per RJS.

8. Precs i preguntes

 

Segon: Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.

 

En dono fe,

El Secretari General

Sergi Ribas Beltrán

 

L’Alcalde,

David Bote Paz