Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta del Govern Local (13/11/2023)

Escoltar

Junta del Govern Local (13/11/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió de 13-11-2023.
Organ: Secretaria General
Expedient: 2023/000070705

Fets:
El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.
 
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 13 de novembre de 2023 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 30-10-2023
 
2. Despatx Oficial

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL (Part Pública)
CIM DE SEGURETAT
Assessorament i Gestió
3. Aprovar la imposició de sancions a CA.L.C., per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 159-23 gp.
 
4. Finalitzar el procediment administratiu sancionador incoat a JM.M.P.per pagament voluntari de les sancions imposades en matèria de gossos potencialment perillosos i arxivar les actuacions. Exp 204-23 gp.
 
5. Finalitzar el procediment administratiu sancionador incoat a C.G.D. per pagament voluntari de les sancions imposades en matèria de gossos potencialment perillosos i arxivar les actuacions. Exp. 188-23 gp.
 
6. Precs i Preguntes.
Segon:. Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.
 

L’Alcalde, 
David Bote Paz
 
En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán