Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta del Govern Local (27/11/2023)

Escoltar

Junta del Govern Local (27/11/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta del Govern Local sessió de 27-11-2023.
 
Organ: Secretaria General
 
Expedient: 2023/000073871
 
Fets:
El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta del Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
 
Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta del Govern Local a dur a terme el dia 27 de novembre de 2023 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 13-11-2023
 
2. Despatx Oficial
 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA i ESTRATÈGIA DE FUTUR DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
Servei de Compres i Contractacions
 
3. Adjudicació del servei d intervenció socioeducativa, no residencial, destinat a infants i adolescents de 0 a 17 anys, en situació de risc social i a les seves famílies.
 
4. Adjudicació de la contractació dels serveis d’auditoria en la realització de treballs de suport a la intervenció general per a la realització del control financer i activitats econòmica-financera de l’Ajuntament de Mataró.
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
5. Donar compliment a la sentència recaiguda en el recurs PA 343/2021 de responsabilitat patrimonial instat a demanda del Sr. S.D.G.
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica
 
6. Donar compte de l’informe d’execució pressupostària corresponent al 3r trimestre de l’exercici 2023.
 
7. Mutació demanial d’una finca municipal a favor del Servei Català de la Salut per la construcció del centre sociosanitari HAI.
 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
Oficina Tècnica
 
8. Proposta modificació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2022 i ampliació i modificació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2023.
 
9. Aprovació del II Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Mataró 2023-2027.
 
10. Precs i preguntes.
 
Segon: Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.
 
L’Alcalde,
David Bote Paz 
 
En dono fe,
El Secretari General
Sergi Ribas Beltrán