Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari de juliol (18/07/2023)

Escoltar

Ple municipal extraordinari de juliol (18/07/2023)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret  núm. 7194/2023 de 13 de juliol 

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament

Òrgan: Secretaria General

Fets:

L’article 38 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals preveu que dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l'Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin precises, a fi de resoldre sobre els següents punts:

  1. a) Periodicitat de sessions del Ple.
  2. b) Creació i composició de les Comissions informatives permanents.
  3. c) Nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de la competència del Ple.
  4. d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments de Tinents d'Alcalde, membres de la Comissió de Govern, si ha d'existir, i Presidents de les Comissions informatives, així com de les delegacions que l'Alcaldia estimi oportú conferir. 

 

S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.

Fonaments de dret:

De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 98 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 78.1, 80 i 82 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

RESOLC:

Primer.-  Convocar sessió extraordinària del Ple municipal a dur a terme el dia 18 de juliol de 2023, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1.-   Aprovació, si escau, del nomenament de representants de la Corporació en diversos òrgans col·legiats.-

2.-   Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 7056/2023 de 11 de juliol, de modificació delegació de competències a regidors delegats.-


Segon.-
 Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres del Ple municipal.

             

 

      L'Alcalde

      David Bote Paz

En dono fe,

El Secretari General

Sergi Ribas Beltrán