Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (22/01/2024)

Escoltar

Junta de Govern Local (22/01/2024)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia de la Junta de Govern Local sessió 22-01-2024
Organ: Secretaria General
Expedient: 2023/0000002126
 
Fets:
El Ple extraodinari municipal que tinguè lloc el dia 11 de juliol de 2023, va acordar que la Junta de Govern Local tindria sessions ordinàries quinzenalment, dilluns, llevat dels períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraodinàries que l’Alcalde decideixi convocar.
S’ha posat a disposició dels regidors la relació d’expedients conclosos a l’Espai Regidor.
 
Fonaments de dret:
De conformitat amb l’article 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 99, 103 i 112 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 
RESOLC:
Primer: Convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local a dur a terme el dia 22 de gener de 2024 a les 13:30 hores, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 8-01-2024.
 
2. Despatx Oficial
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA DE FUTUR
SERV EI D’INTERVENCIÓ
 
3. Aprovar les factures dels expedients que es relacionen a la LLISTA GEMA 12023005126 per import de 85.498,35.-euros mitjançant el Reconeixement extrajudicial de crèdits.
 
4. Precs i preguntes.

Segon: Traslladar la convocatòria als Srs/es Regidors/es membres de la Junta de Govern Local.
 
L’Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General,
Sergi Ribas Beltran