Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Comissió de Protecció Civil. 25/09/2002

Escoltar

Acta de la Comissió de Protecció Civil. 25/09/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

COMISSIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL

Data: dimecres 25 de setembre de 2002

Caràcter: ordinari

Hora: 19.00 h

Lloc: Sala de reunions de Via Pública, c/ Mn. Jaume Sala, 16-18

Hi assisteixen:

Sr. Joan Antoni Baron, conseller delegat de Via Pública

Sr. Joan Soler Serratosa, cap del Departament de Via Pública

Sra. Montserrat Font i Fabra, cap del Servei de Protecció Civil

Sr. Juan F. Nieto Quesada, Sots-inspector de l'Àrea d'Infrastructures de la Policia Local de Mataró

Sr. Jordi Fàbregas Casas, en representació de CiU

Sr. Lluís Galán Roman, en representació del PSC

Sr. Manel Catà Zaragoza, en representació de Bombers de Mataró

Sr. Anna Guinart, en representació de Creu Roja

Sr. Vicenç Ros Bolta, Escola Camí del Cros

Sr. Santi del Arco, en representació de Creu Roja

Sr. Luís Miguel Clemente Marín, actuant com a secretari

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Resum de Les Santes 2002.
 3. Resum concert RM Ràdio.
 4. Tancament inici campanyes diverses.
 5. Plans d'emergència i formació,
 6. Llibre de protocols de CRA.
 7. Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió

Un cop comprovat pel Sr. President que els assistents constitueixen el quòrum establert i examinats els punts que contenen l'ordre del dia, declara oberta la sessió.

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Es dóna per aprovada l'acta.

 3. Resum de Les Santes 2002.
 4. Previ lliurament als assistents del document corresponent al resum d'actuacions i estadístiques resultant dels desenvolupament de la festa de Les Santes, la Sra. Montse Font procedeix a explicar el seu contingut destacant que en referència a l'any 2001 (amb 117 assistències), el 2002 s'ha saldat amb una lleugera disminució (112), resultant el col·lectiu amb més incidències els joves entre 20 i 29 anys.

  El Sr. Santi del Arco destaca que curiosament els cremats pels focs van ser persones de la pròpia organització. El Sr. Baron conclou manifestant que l'adopció de mesures com són el canvi d'ubicació de determinats actes, i la diversificació d'actes ha contribuït a tenir unes Santes tranquil·les.

 5. Resum concert Ràdio RM.
 6. La Sra. Montse Font explica el dispositiu preventiu d'assistència sanitària muntat.

  Van haver 177 assistències sanitàries, amb 4 evacuats. D'aquestes assistències un 40% es van correspondre a lipotímies. Com úniques qüestions a reestudiar, es destaca el funcionament de l'espai de les mesures preventives de protecció dels itineraris d'evacuació.

 7. Tancament inici campanyes diverses.
 8. El Sr. Santi del Arco comenta la finalització de la campanya de platja 2002, destacant que aquest any el servei ha comptat amb 26 persones i una ambulància. Respecte de les assistències realitzades destaca que el 26% són ferides incises.

  S'acorda fer una nota de premsa informant del dispositiu i les estadístiques resultants de la campanya de platja.

  Es reprèn el debat sobre la situació de les boies instal·lades per la Diputació i el problema amb banyistes temeraris que neden fins elles. Els tècnics de la Creu Roja consideren no convenient instal·lar cap sistema d'agafament a les mateixes perquè incitarà precisament el que s'intenta evitar.

  Respecte de la campanya d'incendis forestals, la Sra. Montse Font, manifesta que si bé oficialment no s'ha tancat la campanya, es pot concloure la seva finalització satisfactòria.

 9. Plans d'emergència i formació.
 10. La Sra. Montse Font explica que s'han fet 20 plans d'emergència d'escoles així com altres 3 corresponents a instal·lacions públiques com són la biblioteca Pompeu Fabra i Can Soleret, i la Piscina Municipal, destacant-se que s'ha format als responsables per tal de poder mantenir-los actualitzats i desenvolupar simulacres.

 11. Llibre de Protocols de CRA.
 12. La Sra. Montse Font explica que aprofitant el reforç de la Central Ràdio de policia amb els caps de sala (Sala de Coordinació) ha recopilat els protocols d'actuació de l'Ajuntament, formant un llibre que s'ha lliurat a aquesta sala.

  El Sr. Quesada explica que aquests protocols s'integraran en els de policia.

  En aquest acte es produeix un debat sobre el lent i insuficient funcionament del SEM donat que el protocol de funcionament es a través del 061, ralentitza el que és una emergència sanitària fins i tot apreciada per professionals que saben discriminar una emergència mèdica del que no ho és.

 13. Precs i preguntes.

El Sr. Vicenç Ros explica que entrant en el port pesquer hi ha un cercat on els nois treien piragües que després d'utilitzar-les eren abandonades.

El Sr. Baron en relació al brot de legionel.la explica que considera satisfactori el funcionament dels protocols de protecció civil i el seu servei com a mecanisme d'actuació dels dispositius idonis per enfrontar-se al risc concret.

El Sr. Quesada manifesta la conveniència d'instal·lar dispositius d'atenció a sord-muts.

La Sra. Anna Guinart reprodueix una queixa destinada a que es clarifiqui la senyalització de la rotonda Laia en l'entrada/sortida autopista, per tal d'evitar la confusió de qui entra de l'autopista per anar a Barcelona pel carril de sortida.

El Sr. Vicenç Ros proposa restringir les pràctiques de les autoscoles en determinades hores per la conflictivitat que originen

No havent cap altre assumpte a tractar, el President dóna per finalitzada la sessió, s'aixeca la sessió de la que s'estén la present acta que signen conjuntament el president i el secretari.

El president

Joan Antoni Baron Espinar

El secretari

Luís Miguel Clemente Marín

Mataró, 25 de setembre de 2002