Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 6/11/2002

Escoltar

Acta de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 6/11/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA

Acta de sessió ordinària de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública

Data: 6 de novembre de 2002

Hora: de 09.10 a 10.30 h

Lloc: Sala de reunions de la Policia Local (C/ Jaume Sala 16-18)

Hi assisteixen:

Sr. Joan Antoni Barón Espinar President

Sr. Fermin Manchado Zambudio Vice-president

Sr. Francesc Melero Collado Vocal

Sr. Oriol Batista Gázquez Vocal

Sr. Joaquim Fernández Oller Vocal

Sr. Jordi Fàbregas Vocal

Sr. Lluís Miguel Clemente Marín Secretari

S'ha excusat d'assistir-hi:

Sra. Alícia Romero Llano Vocal

Sr. Salvador Milà Solsona Vocal

Assisteixen com a tècnics

:

Sr. Joan Soler Serratosa Cap del Departament de Via Pública

Sr. Joan F. Gimenez Cernuda Cap del Servei de Policia Local

Sra. Montse Font Fabra Cap de Protecció Civil

Ordre del dia i desenvolupament de la reunió

Havent comprovat el President que els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució, declara oberta la sessió i s'examinen els diferents punts inclosos a l'ordre del dia.

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. S'aproven per unanimitat els esborranys de les actes dels dies 2, 23 i 30 d'octubre.

 3. Despatx Oficial
 4. No hi ha temes de despatx oficial.

 5. Donar compte dels decrets signats de Via Pública.
 6. Es donen per assabentats.

   

   

   

   

   

 7. Línies d'actuació

Servei de Mobilitat

  1. Tarifes dels aparcaments SABA
  2. El Sr. Carlos López explica que les tarifes de SABA fitxaran l'hora o fracció en 1,60 € i les següents hores fins € hora 0'80 € i si va més enllà de € hora 1,60 €

  3. Modificació dels aparcaments de motocicletes de la ciutat.

El Sr. Carlos López lliura als assistents un plànol de la ciutat on figuren els aparcaments de motos existents i la proposta d'aparcaments a fer desaparèixer i els nous a implementar o modificar.

El Sr. Fàbregas proposa sense perjudici d'un estudi més acurat l'ampliació de la reserva de motos del jutjat.

 1. Propostes al Ple
 2. 5.1

  Resolució de les al·legacions formulades per CSI-CSIF, ASPL, Junta de Personal i esmenes d'IC-V, i aprovació definitiva del text del Reglament de Policia Local.

  Es dictamina favorablement per unanimitat dels assistents.

  5.2 Informe sobre preus públics del servei de taxi.

  El Sr. Carlos López explica el contingut de la proposta. Es dictamina favorablement per unanimitat dels assistents.

  5.3 Proposta de resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la retirada definitiva de les places de zona blava de nova implantació durant l'any 2002 a la ciutat de Mataró.

  El Sr. Joaquim Fernández explica la motivació de la proposta i manifesta que hi ha una sèrie de ciutadans que amb l'actual proposta de govern, perden, al no gaudir en zones d'eliminació del projecte de zona blava dels avantatges de resident.

  El Sr. Joan Antoni Baron explica la cronologia de l'evolució al 2002 de la proposta de zones blaves i reitera que la situació actual de bloqueig es deguda a l'incompliment pels representants veïnals de Cerdanyola dels pactes a que s'havia arribat. Com sigui que continuen arribant a la Regidoria una demanda de sectors de la ciutadania demanant implantar sistemes de rotació, mesura aquesta considerada com beneficiosa de la reactivació comercial, el govern ha hagut d'adoptar una resolució seriosa, motivada que és la que coneixen els Grups des de la setmana passada, i que ara un cop diligenciada se'ls lliura.

  De la proposta no es dictamina favorablement la primera i segona disposició, i es dictamina favorablement la tercera.

   

   

   

   

   

  El Sr. Joaquim Fernández manifesta la manca de lògica cronològica de la sessió extraordinària de la CMIVP del 23 d'octubre respecte a la reunió amb l'Associació del centre per debatre el perfil de les zones blaves del centre.

 3. Donar compte al Ple.
 4. Constitució de la nova Junta Local de Seguretat de Mataró.

  El Cap de la Policia Local explica que amb el desplegament i l'assumpció al Maresme de les competències en matèria de seguretat pública dels Mossos d'Esquadra, resulta aplicable al règim i corporació de la Junta Local la normativa de la Generalitat pel que aquest òrgan ha integrat sota la presidència de l'Alcalde la representació de la Generalitat i dels responsables policials a Mataró de Mossos d'Esquadra.

 5. Precs i preguntes

El Sr. Joaquim Fernández s'interessa pel lapso temporal existent entre la finalització del contracte de lloguer de l'actual seu de la Policia Local al juny de 2004, i la finalització del nou edifici a 31 de desembre de 2004. Se l'informa que s'està negociant pròrroga del lloguer.

El Sr. Jordi Fàbregas sol·licita informació sobre l'estat de les actuacions d'inspecció dels locals d'oci. S'informa que les inspeccions diürnes han finalitzat, i les nocturnes es reiniciaran en cop es van haver de suspendre al desviar l'esforç inspector al control de les instal·lacions afectes per la legionel.la.

I no havent més temes per tractar, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

Vist i plau

El president El secretari

Mataró, 6 de novembre de 2002