Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Junta Local de Seguretat del 30 d'octubre de 2002

Escoltar

Acta de la Junta Local de Seguretat del 30 d'octubre de 2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT

Data: dimecres 30 d'octubre de 2002

Caràcter: ordinari

Hora: 10.00 h

Lloc: Sala de Pintures de Can Palauet (c/ Palau, 32-34 Mataró)

Hi assisteixen:

Sr. Manuel Mas, alcalde-president de l'Ajuntament de Mataró.

Sr. Xavier Pomés, Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Joan Antoni Baron, conseller delegat de Via Pública.

Sr. Joan F. Giménez Cernuda, cap de la Policia Local de Mataró.

Sr. Atilano Sánchez Vaquero, comissari cap del Cos Nacional de Policia.

Sr. Francesc Xavier Martorell, Director General de Seguretat Ciutadana.

Sr. Antoni Blanco, Intendent cap de l'Àrea Regional Policial dels Mossos d'Esquadra.

Sr. Antoni Permanyer, Inspector sotscap de l'Àrea Regional Policial dels Mossos d'Esquadra.

Sr. Joaquim Belenguer, Inspector cap de l'ABP dels Mossos d'Esquadra de Mataró.

Sr. Jordi Oller, sotsinspector cap unitat investigació ABP dels Mossos d'Esquadra de Mataró

Sr. Joan Coll,. sotsinspector, sotscap de l'ABP dels Mossos d'Esquadra de Mataró.

Sr. Mateo Sánchez Reyes, inspector sots-cap de la Policia Local de Mataró.

Sr. Antonio Cortés Box, inspector-cap del Cos Nacional de Policia a Mataró.

Sr. Leonardo Ávila, sotsinspector de la Policia Local de Mataró.

Sr. Antonio Sabio, tinent de la Guardi Civil.

Sr. Jesús Reyes, sotsinspector de la Policia Local de Mataró.

Sr. Miquel Tarrés, sergent del Cos dels Mossos d'Esquadra.

Sr. Joan Soler, cap del Departament de Via Pública de l'Ajuntament de Mataró.

Sr. Luís Clemente, secretari

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Estat de la seguretat a Mataró.
 3. Les Santes 2002
 4. Precs i preguntes
 5. Desenvolupament de la reunió

  Un cop comprovat pel Sr. President que els assistents constitueixen el quòrum establert i examinats els punts que contenen l'ordre del dia, declara oberta la sessió.

  1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  2. Es dóna per aprovada l'acta.

  3. Estat de la seguretat ciutadana a Mataró.
  4. El Sr. Manuel Mas cedeix la paraula al Sr. Atilano Sánchez Vaquero, comissari del CNP a Mataró, que explica que la nota que pot resumir l'estat de la seguretat durant l'any 2002 és la de tranquil·litat.

   Aquesta nota ve avalada a data 28 d'octubre de 2002 per una disminució dels delictes d'un 4,5% i de les faltes d'un 2,3% respecte a igual període de l'any 2001, passant a comptabilitzar-se (a 28-10-2002) 3674 il·lícits penals l'any 2002 respecte 3806 del 2001.

   El Sr. J.F. Giménez Cernuda, cap de la Policia Local exposa el menor índex de delinqüència a Mataró respecte poblacions de les mateixes característiques i població a Catalunya i la resta de l'Estat Espanyol.

   Finalitzada aquesta exposició s'inicia un debat entorn a factors de futur que influiran en l'estat de la seguretat pública de Mataró, com són una creixent immigració de ciutadans asiàtics que s'integren en el teixit de producció industrial tèxtil i una incidència més intensa d'una delinqüència organitzada amb predominació d'operadors dels països de l'est.

  5. Línies conjuntes d'actuacions Mossos d'Esquadra i Policia Local de Mataró

  El Sr. J. F. Giménez Cernuda, recolzant-se en un sistema de projecció informàtic de l'exposició, passa a explicar el contingut de les línies bàsiques de les relacions funcionals i d'exercici de les competències que en matèria de seguretat ciutadana fonamentaran la col·laboració entre els cossos de seguretat de l'estat, Mossos d'Esquadra-Policia Local de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Mataró al territori del municipi de Mataró:

  1. La descompartimentació de l'exercici de competències Mossos-Policia Local, amb una permeabilitat funcional integral.
  2. La vertebració de la junta local de seguretat sota la presidència de l'Alcalde.
  3. L'habilitació d'un sistema informàtic comú a efectes delictius i d'il·lícits en matèria de Llei 1/92 de seguretat ciutadana.
  4. L'homologació de procediments d'actuació policials per tal d'assegurar la unitat de criteris i de mitjans de resposta al ciutadà.

  Finalitzada l'exposició, el Sr. Joaquim Belenguer, Inspector-cap de l'ABP, amb caràcter previ a la prossecució de l'exposició del punt de l'ordre del dia, destaca l'alt grau de col·laboració professional desenvolupat durant més d'un mes amb la Policia Local, i l'immillorable clima de les relacions creades.

  El Sr. Belenguer destaca la importància del desplegament, amb una especial cura de la patrulla com a veritable comissaria presencial allà on es troba.

  Així mateix destaca que les línies d'actuació del model de seguretat pública a Mataró aniran adreçades recolzades fonamentalment a la preservació de la utilització cívica dels espais públics, amb actuacions policial concretes sobre punts negres delictius, fent front als problemes cojunturals amb actuacions sectorials delimitades en el temps i l'espai, i prestant especial atenció als col·lectius desprotegits (dones, menors i gent gran), als problemes relacionats amb la seguretat derivats de la immigració (explotació treballadors, prostitució, menors) i a les àrees d'oci i les problemàtiques que s'associen a les mateixes (consum i tràfic d'estupefaents, robatoris en vehicles).

  El Sr. Xavier Pomés, al temps que felicita als responsables dels cossos assistents per la detallada exposició de la planificació, objectius etc., exposa la seva impressió de que s'han assolit les bases suficients per portar la transició a un model de seguretat pública a Mataró i àrea d'influència, amb un nou operador com són els Mossos, sense ruptures.

  1. Precs i Preguntes

  Ni hi va haver.

  Finalitzada la sessió, i un cop anunciada la procedència d'instrumentar les claus jurídiques del marc de la seguretat pública, es procedeix a la signatura per part de l'Alcalde de Mataró i el Conseller d'Interior dels convenis de col·laboració en matèria de seguretat pública i informació policial entre els cossos de seguretat de la generalitat de Catalunya.

  No havent cap altre assumpte a tractar, essent les 11.15 h, el President dóna per finalitzada la sessió, de la que s'estén la present acta que signen conjuntament el president i el secretari.

  El president

  Manuel Mas i Estela

  El secretari

  Luís Miguel Clemente Marín

  Mataró, 30 d'octubre de 2002