Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la sessió de la Junta del Patronat Municipal de Cultura del 3 de juliol de 2002

Escoltar

Acta de la sessió de la Junta del Patronat Municipal de Cultura del 3 de juliol de 2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Acta 8/02

A Mataró, tres de juliol de dos mil dos es reuneix la Junta del Patronat Municipal de Cultura, en sessió ordinària, en segona convocatòria, sota la presidència del senyor Remigi Herrero i Garcia.

Hi assisteixen:

  • Sr. Sergi Bonamusa
  • Sr. Antonio González
  • Sr. Manuel Patricio
  • Sra. Anna Bruguera
  • Sr. Enric Baquero
  • Sr. Jaume Graupera
  • Sra. Encarnació Safont-Tria
  • Sra. Immaculada Llorens
  • Sr. Toni Cabré, director del Patronat

Assistits de la secretària-delegada del Patronat, Rosa Ferrer, que certifica.

Excusen la seva assistència la senyora Maria Serrat i el senyor Francesc Cortés.

Oberta la sessió a les vint-i-una hores i una vegada comprovat el quòrum d'assistència, es passa a conèixer els assumptes que figuren en l'ordre del dia:

La presidència proposa tractar en primer lloc el punt tercer de l'ordre del dia "Presentació de l'estat dels treballs del diagnòstic sobre necessitats culturals de Mataró i proposta d'entrevistes, atès que assisteixen a la reunió d'avui les persones que estan fent els treballs.

Presenten el treball el senyor Eduard Miralles, director del CERC, i el senyor David Rosselló, consultor extern, responsable del treball.

Eduard Miralles presenta un document que recull el procés, seguiment i estat actual del treball. Explica breument els continguts principals d'aquest document i l'estat actual del treball.

S'obre un ampli debat entre els assistents:

Manuel Patricio: Demana explicacions sobre l'apartat del document on s'afirma que Mataró no posseeix unes polítiques culturals.

Eduard Miralles li respon que estan totalment convençuts que Mataró pot tenir molt més per raó de la seva dimensió i ambició.

Antonio González:: Creu important estudiar l'organització del Patronat a fi d'optimitzar els recursos.

Jaume Graupera: Demana que, una vegada fet el document al què fa referència el punt 8 del document que s'ha entregat, es doni de temps per treballar-hi, abans de la celebració de la jornada de participació ciutadana,

En referència a les entrevistes a realitzar es proposa que siguin a: un representant de cada grup polític que es presenti a les eleccions, 4 representants del Consell Municipal de Cultura escollits pel mateix Consell, 3 representants de la Federació d ' Associacions de Veïns, 4 representants dels mitjans de comunicació, i representants d'entitats; en referència a aquest últim apartat es proposa que una comissió proposi els noms de les persones a entrevistar.

S'acorda que aquesta comissió estigui formada per: Anna Bruguera, Manuel Patricio i Jaume Graupera.

1r.- Aprovació, si escau, de l'acta 7/02 corresponent a la sessió anterior.

El senyor Jaume Graupera en referència a l'apartat 9è. "Aprovació, si escau, dels acords sobre les possibilitats d'ús del Foment Mataroní" demana que es puntualitzi que no es parla de rescindir, sinó de buscar solucions definitives que siguin bones per a tothom.

Amb la incorporació d'aquesta esmena s'aprova per unanimitat l'acta 7/02 corresponent a la sessió del dia dotze de juny de 2002.

2n.- Despatx oficial.

La presidència dóna compte d'una carta dirigida a la Junta de la Colla de l'Àliga, que fa referència a la participació de l'Àliga en l'acte de la Passada de Les Santes; la Colla constata la seva preocupació pel poc temps que hi ha hagut per planificar l'acte de forma global i per què aquest sigui eixit. Fan notar també que no tenen uns estatuts o reglament, que els marcaria de forma clara els criteris de la figura i de la colla.

El president explica que la comissió que organitza aquest acte està treballant amb tots els responsables de les figures que hi participen.

En referència als estatuts o reglament, és una qüestió a estudiar.

4t.- Presentació i aprovació, si escau, de l'adjudicació del servei de bar de les Festes de Les Santes 2002.

La presidència proposa a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

"Atès que la Junta del Patronat Municipal de Cultura en data 29 de maig de 2002, va aprovar inicialment el Plec de clàusules particulars per a l'adjudicació del servei de bar de les Festes de Les Santes 2002.

Vista la proposta de la taula de contractació i l'informe tècnic de l'oferta presentada.

El President del Patronat Municipal de Cultura, en ús de les facultats conferides per Decret d'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, proposo a la Junta a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l'adjudicació del servei de bar de les Festes de les Santes 2002 a la proposició presentada per l'empresa Pica-Tapa, SCCL, per un import de 17.500 euros.

Segon.-

Autoritzar el president per procedir a la formalització del contracte amb l'adjudicatari, junt amb la documentació adjunta que sigui necessari.

Tercer.-

Notificar aquest acord a tots els interessats en aquest expedient.

Quart.-

Contra el present acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs, davant el Ple de l'Ajuntament de Mataró, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació."

Alguns membres de la Junta no estan d'acord en donar la concessió a l'empresa proposada, opinen que la documentació presentada no és suficient (currículum) i la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil cobreix la seva activitat habitual però no els actes a què fa referència la concessió.

Els serveis tècnics opinen que en aquestes ocasions el que es fa és condicionar la concessió a una ampliació de la pòlissa.

Acordà:

Aprovar-ho amb quatre vots afirmatius, tres negatius i una abstenció, condicionat a l'aportació de documentació acreditativa de les activitats realitzades i a l'ampliació de la pòlissa de responsabilitat civil a les activitats dels bars de les festes.

El senyor Manuel Patricio es mostra disconforme amb l'acord pres i presenta la dimissió irrevocable com a membre de la Junta.

5è..- Presentació i aprovació, si escau, de l'adjudicació dels serveis de muntatges pirotècnics i subministraments de materials per a les Festes de Les Santes 2002.

La presidència proposa a la Junta l'adopció dels següents acords:

"Vist que la Junta del Patronat en data 22 de maig de 2002, va aprovar el plec de clàusules particulars per a la contractació mitjançant concurs obert, dels espectacles de focs de Les Festes de Les Santes de l'any 2002, així com el subministrament dels materials pirotècnics necessaris per a la realització de les cercaviles de les figures de la ciutat.

Vistes les diferents actuacions practicades en les diferents fases del procediment, en les quals s'ha pogut comptar amb l'assessorament de la comissió de focs.

Vista la proposta d'adjudicació de la taula de contractacions del Patronat de Cultura, amb la valoració de les diferents proposicions presentades per les empreses.

Atès el que disposa la clàusula onzena del plec de clàusules particulars i la resta de normativa aplicable.

El President del Patronat Municipal de Cultura proposa a la Junta del Patronat el següent acord:

Primer

.- Aprovar l'adjudicació dels serveis de muntatges pirotècnics i subministrament de materials per a les festes de Les Santes 2002 , segons el següent detall:

LOT I , per import de 4.500 ¬, a favor de Pirogestión, SL

LOT II, per import de 26.460 ¬, a favor de Pirogestión, SL

LOT III, per import de 12.000 ¬, a favor de Pirogestión, SL.

Els serveis i el subministrament dels materials es realitzaran d'acord amb l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària i estaran subjectes a les clàusules particulars que han regulat la resolució del procediment.

Segon

.- Facultar el President del Patronat Municipal de Cultura per a la formalització del contracte administratiu previst a la clàusula dotzena del plec de clàusules particulars.

Tercer

.- Constituir la fiança del 4% prevista a la clàusula cinquena del plec de clàusules particulars per un import de 1.718,40 euros, que serà tornada previ informe d'haver dut a terme els serveis adjudicats a plena satisfacció i conforme amb les característiques tècniques estipulades, d'acord amb el que estableix el RDL 2/2000 de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Quart

.- Comunicar el present acord a les empreses interessades en aquest expedient.

S'acorda:

Aprovar-ho per unanimitat.

6è.- Presentació i aprovació, si escau, de la contractació de personal de suport a les activitats de les festes de Les Santes 2002.

La presidència proposa a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

"Vist que el Patronat Municipal de Cultura en data 12 de juny de 2002, va aprovar les bases i convocatòria per contractar quatre treballadors amb tasques de suport a les Festes de Les Santes.

Vistes les actuacions practicades per cobrir l'esmentada plaça.

Considerant les actuacions del procés de selecció, que es fan constar en l'acte del tribunal qualificador i aprovat per resolució del president.

El President del Patronat Municipal de Cultura, en ús de les facultats conferides per Decret d'Alcaldia de data 19 de juliol de 1999, i de conformitat amb el que estableix l'article 14 dels Estatuts del Patronat Municipal de Cultura, proposo a la Junta del Patronat l'adopció del següent acord:

Primer.- Proposar a la Junta del Patronat la contractació de Mar Llinés i Montserrat, i de Gemma Rubí i Garcia, d'acord amb les característiques del contracte incloses en les bases de la convocatòria."

S'acorda:

Aprovar-ho per unanimitat.

7è.- Presentació i aprovació, si escau, del preu públic:

- Itinerància exposició "Mirar Gaudí".

- Activitats Festes de Les Santes:

- Cremat, xíndria, bar Requisits i samarretes.

La presidència proposa a la Junta del Patronat l'adopció dels següents acords:

Itinerància exposició "Mirar Gaudí".

"Vist l'informe d'intervenció i l'estudi de costos per determinar el preu públic de la itinerància de l'exposició Mirar Gaudí. Obra Gràfica de Ramon Manent, del Patronat Municipal de Cultura.

De conformitat amb el que determina l'article 48 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, proposo a la Junta del Patronat l'adopció del següent acord:

Aprovar el preu públic corresponent a la itinerància de l'exposició Mirar Gaudí. Obra Gràfica de Ramon Manent del Patronat Municipal de Cultura per un import de 3.005 ¬."

S'acorda: Aprovar-ho per unanimitat.

Activitats Festes de Les Santes: Cremat, xíndria, bar Requisits i samarretes

"Vist l'informe d'Intervenció, l'informe jurídic i l'estudi de costos per determinar el preu públic de les begudes dels bars de diferents espectacles de la festa de Les Santes, Festa Major de Mataró, que organitza el Patronat Municipal de Cultura.

De conformitat amb el que determina l'article 48 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, proposo a la Junta del Patronat l'adopció del següent acord:

Aprovar els preus públics que es relacionen i que corresponen a diferents begudes de Les Santes, Festa Major de Mataró, de l'any 2002, que organitza el Patronat Municipal de Cultura.

Preu públic

Concepte proposat

Aigua 0,4672

Juliana 1,7241

Ampolla de cava 6,0344

Copa de cava 1,7241

Samarreta de nen 5,17 ¬

Samarreta d'adult 6,47 ¬

Preu públic

Concepte proposat

Orxata 0,9345

Sangria 1,7241

Xíndria 1,4423

Cremat 1,724

8è.- Presentació i aprovació, si escau, del traspàs de la gestió del Taller de Gravat i Parc de Nadal a l'Institut Municipal d'Educació.

La direcció exposa la proposta de traspassar la gestió dels serveis formatius del Taller de gravat i del Parc de Nadal, a l'Institut Municipal d'Educació, que són activitats formatives que completaran l'oferta global que farà l'IME en l'àmbit d'adults.

En referència al Parc de Nadal, és una activitat semblant als Casals d'estiu.

Jaume Graupera: No creu que sigui el moment oportú per fer el traspàs, pel fet l'IME està en un moment de creixement, i potser caldria esperar a tenir el model educatiu definit.

Sergi Bonamusa: L'IME ha d'assumir tot el que està relacionat amb la formació, i amb això no ha crescut, el que s'ha fet ha estat reorganitzar i ordenar els serveis educatius. El Taller de gravat pot començar el setembre amb una programació completa.

Jaume Graupera: Pregunta com queda el taller de gravat dins el Pla d'usos de Ca l'Arenas.

Toni Cabré: El taller de gravat dins el pla d'usos de Ca l'Arenas trenca la polivalència dels espais, cal buscar un altre espai més adient.

Sergi Bonamusa: En referència al Parc de Nadal, s'ha de fer una valoració de l'experiència de l'any passat i definir quin model volem: si contractar a una empresa o bé com l'any passat, o fer-ho amb entitats de lleure a fi de fer-les participar en el projecte de ciutat.

Jaume Graupera: Els Casals d'estiu estan organitzats per entitats de lleure i les associacions de pares de les escoles. Les entitats de lleure demanen no fer el traspàs, ja que no tenen bones relacions amb l'IME.

Remigi Herrero: S'ha de parlar amb les entitats i definir el projecte.

Immaculada Llorens: demana una valoració dels dos models: contractar una empresa (any 2000), o organitzar-ho conjuntament amb les entitats de lleure (any 2001).

S'acorda

: Aprovar el traspàs d'aquestes activitats a l'Institut Municipal d'Educació, amb el vot en contra del senyor Jaume Graupera.

9è.- Presentació i aprovació, si escau, de la proposta de l'Aula de Teatre pel curs 2002-2003.

La direcció exposa la proposta de l'Aula de Teatre pel proper curs; en primer lloc, proposa iniciar els tràmits per nomenar, per un any, la Cristina Navarro com a directora de l'Aula de Teatre. Les seves funcions, a part de la continuació dels cursos ja consolidats, seran les de dinamitzar l'aula amb les activitats obertes, l'assessorament a les escoles, grups amateurs, intercanvis amb tallers d'altres municipis.

Jaume Graupera: Creu molt adient la línia proposada; es tracta de treballar més conjuntament el PMC i l'Aula.

S'acorda:

Aprovar-ho per unanimitat.

10è.- Presentació i aprovació, si escau, del pla d'usos del Centre d'Art Germans Arenas.

La direcció presenta el pla d'usos del Centre d'Art Germans Arenas; exposa que en el redactat d'aquest pla d'usos s'han tingut en compte els equipaments que estan en funcionament i el fons artístic del Museu, cosa que permetria repensar l'ús de les sales del Museu.

Es preveuen espais polivalents de difusió artística, sala de reserva on es puguin consultar les obres.

Jaume Graupera: Es proposen activitats sense continuïtat; caldria estudiar la possibilitat d'un conveni amb Òmnium Cultural per potenciar més les activitats i donar-hi continuïtat.

No sembla bona manera de treballar presentar els projectes d'un en un, sense una planificació global; un pla d'equipaments és imprescindible.

Exposa que s'abstindrà per no estar vinculat al Pla global d'equipaments.

S'acorda:

Aprovar-ho amb l'abstenció del senyor Jaume Graupera.

11è.- Informació d'activitats del segon semestre 2002.

La direcció explica les activitats de l'Estiu a Mataró, la Diada, i les jornades de tecnologia i cultura organitzades conjuntament amb el Tecnocampus. A finals de setembre hi haurà la Mostra de cinema i el mes de novembre la Setmana de Música antiga. Hi haurà acitivitats a l'entorn de la commemoració dels 300 anys de Mataró com a ciutat, i la temporada estable de teatre amb representacions de la Filla del mar, Fedra i algunes que falten per concretar.

12è.- Donar compte de les Resolucions del President.

Es dóna compte de les Resolucions de la Presidència registrades des del dia 12 de juny fins el 3 de juliol.

13è.- Torn obert de paraules.

Els membres de la Junta volen fer constar el seu agraïment a la senyora Maria Serrat per la invitació als actes de final de curs de l'Escola de Música del Liceu i demanen disculpes les persones que no van poder assistir-hi.

I, sense més assumptes a tractar, essent la una del dia quatre de juliol, el senyor president aixeca la sessió, de tot el qual com a secretària, certifico.

La secretària-delegada

Mª Rosa Ferrer i Oriol

Vist i plau

El President