Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 13/12/99

Escoltar

Comissió de Govern. 13/12/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 13 de desembre de 1999, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d·aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s·escau, de l·Acta de la sessió celebrada el dia 29 de novembre de 1999.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-
3 Aprovació dels plecs de condicions economico-administratives particulars i convocatòria de licitació del servei d·informació juvenil en els centres d·ensenyament secundari durant l·any 2000.

4 Aprovació dels plecs de condicions economico-administratives particulars i convocatoria de licitació de les obres de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central, fase 1B-1.

5 Ampliació de la previsió de despesa pel contracte de repartició de notificacions de l·Ajuntament durant l·any 1999.

6 Aprovació de la modificació del contracte amb l·empresa COMSA, de les obres de construcció d·un pas subterrani de vianants del projecte del Passeig Marítim, entre el Port i el Centre Natació.

7 Aprovació de la modificació del contracte de l·empresa PROINOSA per les obres d·urbanització de la Plaça Miquel Biada.

8 Aprovació dels plecs de condicions economico-administratives particulars i adjudicació mitjançant procediment negociat, sense publicitat, del subministrament d·un programa de gestió dels expedients d·obres sota INVESDOC/INVESFLOW.

-Servei de Recursos Humans-
9 Aprovació Bases per cobrir una plaça de sots-inspector de la Policia local, per promoció interna.

10 Aprovació Bases per la provisió de diferents llocs administratius.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d·Obres-
11 Aprovació inicial del projecte de semaforització de les cruïlles de la N-II amb els carrers Sant Agustí i Balmes amb un pressupost de 9.700.240·- ptes.

12 Aprovació projectes modificat al Projecte de reforma d·edifici per rehabilitar-lo com a Centre Ocupacional per disminuïts a la Urbanització Les Sureres, carrer Riu Segre s/n amb un pressupost de 7.711.291·- ptes IVA inclòs.

13 Definició del projecte d·urbanització de la UA 31 entre l·Av. Amèrica i el carrer Sor Lucil.la, la fase corresponent al carrer Sor Lucil.la amb un pressupost de 5.569.426·- ptes IVA inclòs.

-Servei de Manteniment-
14 Aprovació de l·acta de recepció s de les obres de reforma de l·enllumenat públic del quadre "MP".

15 Aprovació de l·acta de recepció de les obres de reforma de l·enllumenat públic del quadre "BE" al barri de Cerdanyola.

16 Aprovació de l·acta de recepció de les obres de reforma de l·enllumenat públic dels carrers Pizarro, Passatge Pizarro, Nuñez i Balboa, Hernan Cortes, Juan Sebastian Elcano, i trams de Torrijos, Unió, Sant Cugat, Castaños i Llauder.

17 Aprovació del conveni entre l·Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona relatiu a la línia d·actuació d·energies renovables i millora de l·eficiència energètica (1999) i acceptació de l·ajut de 1.500.000·-PTA que s·inclou.

-Serveis Municipals-
18 Acceptació de la cessió en ús de contenidors de recollida selectiva de la Junta de Residus

Precs i Preguntes.

Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas Estela, a Mataró, el nou de desembre de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
La Secretaria Acctal.,
Ma Pau Ortillés i Cadena