Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 15 de juliol de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 15 de juliol de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4495/2002 de 11 de juliol

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 15 de juliol de 2002

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 de juliol de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 1 de juliol de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Gestió Econòmica-

3 Alienació, per compravenda, de l'immoble de propietat municipal situat al carrer del carme, 54, de Mataró, a favor de Promocions Urbanístiques de Mataro, S.A.

4 Aprovació de lloguer d'un local situat al carrer Carrasco i Formiguera, núm. 64, propietat de la Societat Municipal PUMSA

-Servei d'Ingressos-

5 Donar compliment sentències

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Ratificació del decret del Conseller Delegat de Serveis Centrals núm. 4221/2002, de 2 de juliol, relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte d'arrendament de la nau industrial ubicada al c/ Narcís Monturiol, núm. 19, de Cabrera de Mar, propietat d'Immobles Camps, SL., pròrroga la qual té una durada des del 01 al 05 de juliol d'enguany, ambdós inclosos, i comporta una despesa prevista per l'import de 803'40.-EUR., IVA. inclòs.

7 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, del servei de neteja de solars municipals, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 36.215'86.-EUR., IVA. inclòs.

8 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de la consultoria i assistència per a la redacció del pla director de la mobilitat urbana de la ciutat de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 106.375'48.-EUR., IVA. inclòs.

9 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte de reurbanització de la calçada de l'Av. Gatassa, entre la Pl. Alcalde Serra i Xifra i el Pg. Ramon Berenguer III, de Mataró, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: 290.007'17-EUR., IVA. inclòs.

10 Aprovació de la resolució del contracte de treballs de fusteria durant l'any 2002, adjudicat per la Comissió de Govern en la data de 05/02/2001 a la Srª. Adelaida Solà Armengol, degut a la incapacitat sobrevinguda de l'esmentada empresària individual (jubilació), i acordar la continuació de l'esmentada contractació amb la successora de l'empresa, la Srª. Núria Bassas i Solà.

11 Aprovació de la pròrroga del contracte d'obres de remodelació del camp de futbol Camí del Mig i zona esportiva Enric Pujol, fase de vestidors i urbanització exterior, atesa la impossibilitat de l'adjudicatària de les obres, Servicios y Obras Barcelona, SA., de procedir a l'enderroc dels vestidors antics existents a l'exterior fins que els nous estiguin construïts, pel que la finalització del contracte no finalitzarà en la data de 08/08/2002 prevista, sinó en la de 21/09/2002.

12 Aprovació de la modificació del contracte de trituració de restes de poda d'arbrat durant els anys 2001 i 2002, adjudicat a favor de Ribas Fitosanitaris per l'import inicial de 36.060'73.-EUR., IVA. inclòs, per disminució del seu import en la suma de 6.000.-EUR, atesa la recent adquisició per la secció de jardineria del servei de manteniment d'una màquina biotrituradora.

13 Aprovació de la modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels carrers Loa Álamos, Mata, Moreto, Alarcón i Josep Sabater i Fortuny (quadre AT), adjduicat a favor de Electricitat Boquet, SL.", en el sentit d'augmentar la seva quantia en l'import de 5.443'74.-EUR., IVA. inclòs, degut als treballs que han hagut d'executar-se, no contemplats en el projecte inicial.

14 Adjudicació obres d'urbanització de la zona verda del PERI 03, sector "Can Llinàs", a Mataró.

15 Adjudicació subministrament de 6 "scooters" per la Policia Local de Mataró.

16 Adjudicació subministrament de 2 motocicletes per la Policia Local de Mataró.

17 Adjudicació regulació semafòrica de la cruïlla Jordi Joan amb Racó Sant Pere i amb carretera N-II, a Mataró.

18 Adjudicació carril bici al Camí del Mig, entre el c. Josep Montserrat Cuadrada i la pl. Alcalde Serra i Xifra, a Mataró.

19 Adjudicació reforma de l'enllumenat públic quadre "MV", a Mataró.

20 Adjudicació urbanització Av. Corregiment, entre Rda. Mossèn Jacint Verdaguer i Rda. Dr. Ferran.

21 Adjudicació obres de remodelació d'un local per a ús d'equipament municipal, al c. Càceres/Torrent de la Pólvora, a Mataró.

22 Adjudicació obres d'ampliació del brancal d'accés a la pl. França pels vehicles procedents de la ronda de Mataró.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

23 Aprovació inicial projecte d'urbanització complementari del Sector de VALLVERIC "soterrament de les línies elèctriques".

24 Aprovació inicial de l'Estudi de detall del Poliesportiu de Cirera.

-Servei de Llicències-

25 Acceptació del contingut de la Sentència número 151 del Jutjat contenciós administratiu número 8 de Barcelona, que estima el recurs ordinari número 222/2001 interposat per Frederic Paul Lorton, i declara contrària a dret i nul·la la resolució de requeriment de legalització de l'activitat de tallador i venda de gènere de punt.

26 Donar compliment de la sentència del Tribunal Suprem de 17.05.2002, dictada en recurs de cassació interposat per Isabel Guerrero Hernández contra l'ordre d'enderroc de nau sense llicència a la carretera de Mata p.k. 3.800, de data 03.10.91.

CMI SERVEIS PERSONALS

-Servei de Sanitat i Serveis Socials-

27 Aprovació del Conveni amb la Fundació Privada el Maresme, per l'atorgament d'un ajut econòmic de 85.317, 37 euros.

28 Aprovació de la Carta de Serveis de Sanitat i Serveis Socials

-Regidoria d'Igualtat i Solidaritat-

29 Acceptació de la subvenció atorgada per l'Organisme Autònom Flor de Maig per al desenvolupament del Pla de Participació Ciutadana i Dinamització Comunitària de Rocafonda i el Palau.

30 Aportació als projectes promoguts pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE ACCIDENTAL.

Remigio Herrero Garcia

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor