Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 18/03/2002

Escoltar

Comissió de Govern. 18/03/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1687/2002 de 14 de març

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 18 de març de 2002.

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 de març de 2002, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 4 de març de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant procediment negociat sense publicitat, el subministrament de material informàtic per a l'Ajuntament de Mataró durant per a l'any 2002, i solÙlicitar oferta a tres licitadors homologats. Pressupost màxim de licitació: fins a 134.000.-EUR., IVA. inclòs.

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, el servei de manteniment informàtic i HelpDesk per a l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, i donar publicitat i concurrència a l'oferta que pel mateix servei ofereixen l'empresa municipal, Promocions Urbanístiques de Mataró, SA., i convocar licitació. Durada prevista del servei: 18 mesos (des del 01/07/2002 al 31/12/2003). Pressupost màxim de licitació: fins a 515.268'04.-EUR., IVA. inclòs.

5 Modificació del contracte de subministrament de material de construcció durant els anys 2002 i 2003 per adhesió de l'Institut Municipal d'Educació, i augmentar la quantia del contracte efectuat amb Martí Conesa, SA., Soc. Unipersonal, en l'import de 29.246.-EUR., IVA. inclòs.

6 Adjudicació subministrament vestuari d'uniforme de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2002.

7 Adjudicació manteniment, conservació i millora instal.lacions semafòriques de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de Mataró.

8 Adjudicació instal.lacions de l'ampliació de les oficines de Serveis Municipals i Manteniment.

9 Adjudicació servei de fotocopiat de projectes tècnics, plecs i documents administratius de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2002 i 2003

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

10 Presentar davant el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya el projecte de reurbanització de la plaça Can Xammar com objecte d'una petició d'ajut per a la renovació de l'activitat comercial dins de la convocatòria ICT/30/2002 d'11 de febrer.

-Servei de Llicències-

11 Donar compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 10.01.02, dictada en recurs d'apelÙlació 227/01, interposat per Francisco Podadera Silvero i altra, sobre la llicència de primera ocupació de l'edifici industrial del c. Foneria 32.

-Servei de Manteniment-
12 Aprovació inicial del Projecte de reforma de l'enllumenat públic de l'Avinguda Puig i Cadafalch entre el carrer Pompeu Fabra i el carrer Gatassa.

13 Aprovació inicial del Projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "ON".

CMI DE LA VIA PÚBLICA

14 Aprovació inicial del projecte d'obres del carril bici al Camí del Mig entre els carrers Josep Montserrat Quadrada i la Plaça Alcalde Serra i Xifra.

15 Aprovació inicial del projecte d'obres del carril bici a la rotonda de la Porta Laietana.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE ACCIDENTAL.
Remigio Herrero Garcia

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor