Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 20/11/00

Escoltar

Comissió de Govern. 20/11/00

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 6662/2000 de 16 de novembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el 20 de novembre de 2000.


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 20 de novembre de 2000, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 6 de novembre de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs del servei de trituració de la resta poda d'arbrat durant els anys 2001-2002.i convocar licitació. (7/2001).

4 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs dels treballs de tractaments fitosanitaris a les zones verdes de la ciutat, centres ensenyament i parc Forestal durant els anys 2001-2002 i convocar licitació. (8/2001).

5 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs dels treballs de lampisteria i electricitat durant els anys 2001-2002.i convocar licitació.(9/2001).

6 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs dels treballs de paleta d'edificació, durant els anys 2001-2002 i convocar licitació.(10/2001).

7 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs dels treballs de fusteria pels anys 2001-2002.i convocar licitació (11/2001).

8 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs del servei de serralleria durant els anys 2001-2002 i convocar licitació. (12/2001).

9 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs del projecte de les obres d'urbanització dels entorns del C.A.P. de Cerdanyola Nord i convocar licitació (154/2000).

10 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de les obres de reurbanització del carrer el Torrent i convocar licitació. (153/2000).

11 Adjudicació obres de renovació de voreres.

12 Adjudicació obres reurbanització carrer Nou i Plaça de Santa Maria.

13 Adjudicació obres reurbanització carrer Sant Joan i Plaça Sant Joan.

14 Adjudicació obres de construcció d'edifici de telecomunicacions al Parc forestal, fase 1, obra civil.

15 Adjudicació subministrament i instal.lació de la nova senyalització dels espais reservats a càrrega i descàrrega, taxis minusvàlids i motocicletes.


-Servei d'Ingressos (Assessoria Jurídica)-

16 Donar compliment sentència 827/2000 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya recaiguda en el recurs interposat per SABA contra liquidació de l'IBI.

17 Deixar sense efecte acord Comissió de Govern de 29-11-99 relativa a execució de sentència recurs contenciós administratiu promogut per FUCA.


CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Obres-

18 Aprovació inicial del Projecte Bàsic de construcció de vestuaris al Camp de Futbol Municipal del Pla d'en Boet.

19 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres de construcció de voreres i enllumenat públic al carrer Galícia.

20 Donar conformitat al Projecte constructiu de millora de la xarxa regional de distribució d'aigua de la comarca del Maresme. Tram II Can Collet-Mataró i autoritzar a ATLL l'execució de les obres.


-Servei d'Urbanisme-

21 Aprovació inicial del Pla Parcial "El Rengle".

22 Aprovació inicial de l'estudi de detall de l'illa d'equipaments públics de Piscines i Pistes del Pla Parcial "El Sorrall".

23 Acceptació de la resolució del Jurat d'Expropiació de Catalunya per la qual es fixa el just preu de l'expropiació de la finca propietat de J. Dorda situada al carrer Muntanya 76-78 i aprovar la despesa.

24 Aprovació de la despesa corresponent a l'expropiació de la finca propietat de la Sra. Montserrat Carandell, situada a l'Avda. Corregiment, segons conveni signat el dia 18.07.2000.


-Servei de Manteniment-

25 Aprovació inicial del Projecte de reforma de l'enllumenat públic de la carretera de Mata, carrer Poeta Punsola, carrer Gibraltar, carrer Josep Faneca i trams de Santiago Rusinyol i de la ronda Rafael Estrany.

26 Aprovació de l'acta de recepció de les obres d'arranjament dels elements urbans de la Plaça Catalunya i de pavimentació de les voreres i aplacats dels murs del voltant de la mateixa.

Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe