Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 21 de maig de 2002

Escoltar

Comissió de Govern. 21 de maig de 2002

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3149/2002 de 16 de maig

 

Assumpte:

Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dimarts 21 de maig de 2002.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2002 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dimarts 21 de maig de 2002, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala de Reunions del soterrani del Carreró d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 6 de maig de 2002.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS -Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació de la modificació del contracte de les obres de renovació de voreres del Camí del Mig, adjudicat a favor de Servicios y Obras Hermanos Soro, SL., per l'excés en les unitats d'obra executades incloses en el projecte de l'obra, i autoritzar, disposar i reconèixer al seu favor l'import de 2.111'19.-EUR., IVA. inclòs.

4 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament de vestuari de la Policia Local, adjudicat a favor de PACO GARCIA, Prendas y Artículos de Uniformidad, en el sentit d'augmentar el seu import en la suma addicional de 13.026.-EUR., IVA. inclòs.

5 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, les obres de la regulació semafòrica de la cruïlla Jordi Joan amb Racó Sant Pere i amb la carretera de Barcelona a Girona, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 72.852'12.-EUR., IVA. inclòs.

6 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, les obres del carril bici al Camí del Mig, entre el C/ Josep Montserrat Quadrada i la PL. Alcalde Serra i Xifra, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 54.507'27.-EUR., IVA. inclòs.

7 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, les obres d'urbanització de l'av. Del Corregiment, i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 723.253'74.-EUR., IVA. inclòs.

8 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà, mitjançant concurs i procediment obert, les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MV" de Mataró (Sector Cirera/Molins) i convocar licitació. Pressupost màxim de licitació: fins a 138.990'38.-EUR., IVA. inclòs.

9 Adjudicació de les obres de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MJ".

-Servei de Secretaria General-

10 Donar compliment al contingut de la Sentència número 395 de data 4 de maig de 2001, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciós Administratiu, Secció Primera, en el Recurs número 1254/96 interposat per la Sra. Isabel Zurita Rocha.

CMI SERVEIS TERRITORIALS-Servei d'Obres-

11 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres d'urbanització de la plaça Rpcafonda i el carrer Pablo Picasso.

-Servei d'Urbanisme-

12 Aprovació inicial de l'Estudi de Detall per l'ampliació de l'edifici dels Jutjats.

-Servei de Manteniment-

13 Aprovació de l'esborrany del Conveni de col.l.laboració, on es fixa una fiança anual que la companyia "Gas Natural SDG, SA" dipositarà a l'Ajuntament de Mataró per tal de garantir la bona execució de les obres de cales i rases que són objecte de llicència municipal.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

LA SECRETARIA ACCIDENTAL.

Ma. Pau Ortillés Cadena